Politika

Međužupanijsko vijeće nije dnevno političko pitanje nego strateško

Iako su u posljednje vrijeme premijeri županija koje bi trebale formirati Međužupanijsko vijeće pomalo skeptični prema zaživljavanju ovog projekta za Martina Raguža zamjenika predsjednika HDZ-a 1990. i jednog od glavnih inicijatora nema sumnje da će se ono kad tad osnovati na prostoru tri županije s hrvatskom većinom.

Dužnosnici izbjegavaju smanjenje svojih plaća!

Be­zo­bra­zluk i ba­ha­tost vlas­ti u Fe­de­ra­ci­ji BiH za­is­ta ne­ma gra­ni­ca. Na­kon što su pod iz­go­vo­rom spa­ša­va­nja drža­ve od fi­nan­cij­skog slo­ma uma­nji­li na­kna­de i pla­će svi­ma ko­ji ih pri­ma­ju iz proračuna, svo­je pla­će i na­kna­de vlas­ti u FBiH odlu­či­li su ču­va­ti od kre­sa­nja po sva­ku ci­je­nu.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari