Dodaj komentar

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU Ceste ZHŽ

ljubuski.info

Na temelju članka 8. a u svezi članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 21/12), članka 21., 22. i 24. Statuta Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije broj: 01-UV-31-2/13 od 13.11.2013. godine, a sukladno Odluci Vlade Zapadnohercegovačke županije o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije, broj: 01-938-1/19-29 od 15. listopada 2019. godine, Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke županije, raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća Javne ustanove ceste Županije Zapadnohercegovačke

 1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje Upravnog vijeća
 2. Opis poslova Upravnog vijeća:
  • donosi Statut Javne ustanove Ceste te izmjene i dopune Statuta uz suglasnost Vlade;
  • odlučuje o promjeni unutarnje organizacije i sistematizaciji radnih mjesta JU Ceste;
  • donosi godišnji Plan rada i prati njegovo izvršenje;
  • Predlaže Vladi godišnji Plan i program održavanja i zaštite, kao i program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta;
  • vrši korekciju pojedinih stavki rashoda iz Financijskog plana JU Ceste ZHŽ u iznosu do 25% odobrene vrijednosti;
  • daje suglasnost ravnatelju na akte raspolaganja iz djelatnosti JU Ceste ZHŽ koji prelaze vrijednost od 50.000,00 KM;
  • daje suglasnost ravnatelju JU Ceste ZHŽ, odnosno osobi ovlaštenoj za zastupanje, za pokretanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja JU Ceste ZHŽ;
  • imenuje povjerenstvo za izbor ravnatelja JU Ceste ZHŽ;
  • nakon provedene procedure imenuje ravnatelja JU Ceste ZHŽ uz suglasnost Vlade;
  • razrješava ravnatelja JU Ceste ZHŽ uz suglasnost Vlade;
  • donosi Financijski plan i Izvješće o izvršenju Financijskog plana JU Ceste ZHŽ na koji suglasnost daje Vlada;
  • usvaja izvješće o radu JU Ceste ZHŽ i podnosi ga Vladi;
  • odlučuje u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim pravima uposlenika;
  • donosi pravilnike i ostale opće akte;
  • donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća;
  • odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu dana u nadležnost ravnatelju JU Ceste ZHŽ ili nekom drugom tijelu.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima.

Upravno vijeće sastoji se od predsjednika i četiri člana a imenuje se na razdoblje od četiri godine.

Opći kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije:

 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja;
 • da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni kriteriji za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije:

 • da ima sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili VŠS/VI stupanj stručne spreme;
 • da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
 • da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnom Upravnom vijeću;
 • da nije osuđivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup iz oblasti gospodarskog ili financijskog kriminala u periodu od pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora;
 • da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njihovom službenom dužnošću;
 • da nije na položaju u političkoj stranci.

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • znanje iz okvira djelatnosti Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije;
 • znanje iz okvira djelatnosti Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije;
 • sklonost timskom radu, komunikacijske i organizacijske sposobnosti;

Kriteriji iz ove točke bodovati će se ocjenama od 1do 5.

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadržava kratak životopis, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje općih i posebnih uvjeta traženih natječajem i to:

 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o školskoj spremi sukladno točki 4. alineja 1.,
 • potvrda poslodavca o radu u struci u trajanju od najmanje jedne godine,
 • ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH,
 • ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH,
 • uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji za koju se kandidira,
 • uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za kazneno djelo i gospodarski prijestup sukladno točki 4. alineja 4. (ne starije od 6 mjeseci),
 • ovjerena izjava kandidata da nema izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koje bi dovele do sukoba interesa s njegovom službenom dužnošću;
 • ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u političkoj stranci.

Svi kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za imenovanje. Ostali kandidati neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

Kandidati koje nakon intervjua predloži Povjerenstvo za imenovanje, smatrat će se da su uspješno prošli otvorenu konkurenciju.

Javni natječaj biti će objavljen u "Narodnim novinama Zapadnohercegovačke županije" i "Večernjem listu".

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Zapadnohercegovačka županija
Ministarstvo gospodarstva Posušje
Ulica Andrije Kačića Miošića bb
88240 Posušje

Uz naznaku:

"Prijava na Javni natječaj za izbor kandidata na poziciju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije

Ne otvaraj!

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Upozorenje

Kada komentirate - nastojte se držati teme, suzdržite se od korištenja uvredljivih izraza - sve se može napisati i na pristojan način. Ukoliko se ne slažete sa stavovima drugih komentatora, vrijeđanje na osobnoj razini nije rješenje - pokušajte argumentirano iznijeti svoj stav.

Komunikacija pri Internetu ima svoja pravila, stoga - svi uvredljivi i zlonamjerni, kao i komentari koji budu unešeni korištenjem velikih slova će biti uklonjeni. Uredništvo se ograđuje od svih neprimjerenih komentara, koje u pravilu uklanjamo, ali ako to propustimo, možete uklanjanje zatražiti putem Kontakt obrasca. Obavezno kopirajte vrijeme objave komentara, kako bi ga mogli razaznati. Također, pobrinite se da nam dostavite valjanu adresu e-pošte, na koju vas možemo kontaktirati. Ista će ostati tajna.

Budući da komentare provjerava automatski program, to je moguće da isti, istina rijetko, ne budu odmah objavljeni. U ovom slučaju vas molimo za razumijevanje i strpljenje, budući da će vaš komentar biti objavljen naknadno - Ne unosite isti komentar više puta - svi takvi će biti uklonjeni!.

Ukoliko ne unesete ime, biti ćete potpisani kao "Gost". Svoje korisničko ime možete zaštititi od zloporaba i lažnog predstavljanja ukoliko se registrirate.

Vodite računa o tome kako, iako ste anonimni, svojim komentarom predstavljate i sebe i Ljubuški, u cjelini.

Svi neprimjereni komentari će biti uklonjeni!

CAPTCHA
Ovaj upit služi kako bi onemogućili automatsko dodavanje "spam" komentara.
8
3
4
5

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari