Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora

zgrada

Na temelju članka 8 Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o utvrđivanju uvjeta kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora: JP "Parkovi" d.o.o. i "Radio Ljubuški" d.o.o. i Upravnog vijeća JU "Kulturno športski centar" Ljubuški ("Sl.glasnik općine Ljubuški", broj 5/14), predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški, objavljuje

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Parkovi" d.o.o. i "Radio Ljubuški" d.o.o. i Upravnog vijeća JU "Kulturno športski centar" Ljubuški

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Parkovi" d.o.o. i "Radio Ljubuški" d.o.o. i Upravnog vijeća JU "Kulturno športski centar" Ljubuški

A. U Nadzorni odbor JP Parkovi d.o.o. imenuju se kandidati na pozicije: tri člana na mandat od četiri godine, imenovani u Nadzorni odbor imaju pravo na naknadu, ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.

B. U Nadzorni odbor JP Radio Ljubuški d.o.o. imenuju se kandidati na pozicije: tri člana na mandat od četiri godine, imenovani u Nadzorni odbor imaju pravo na naknadu, ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.

C. U Upravno vijeće JU Kulturno-športski centar Ljubuški imenuju se kandidati na pozicije: predsjednik i dva člana na mandat od četiri godine, ista osoba može biti imenovana i Upravno vijeće više puta uzastopno.

II. Opis pozicije

(I. A.i B.) Nadzorni odbor:

 • nadzire poslovanje društva, - priprema poslovnike i predlaže ih članu društva, - priprema Etički kodeks i predlaže ga članu društva
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje članu društva
 • daje mišljenje članu društva o prijedlogu Uprave za raspodjelu profita
 • predlaže način pokrića gubitka
 • daje ovlasti za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima
 • daje upute direktoru za provedbu očevida u svezi s uočenim nepravilnostima
 • usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije
 • podnosi članu društva godišnje izvješće o poslovanju društva koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana
 • odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u tijeku poslovne godine od 15-33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva
 • nadzire Upravu u provođenju preporuka danih od strane vanjskog revizora sa specificiranim rokovima
 • sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitosti poslovanja društva
 • davanje instrukcija organima društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu
 • redovito izvješćuje člana društva o svom radu
 • prisustvovanje sjednicama člana društva i učešće u raspravi bez prava glasa
 • pregled poslovnih knjiga dokumentacije društva
 • druge poslove predviđene zakonom

(I. C.) Upravno vijeće donosi:

Statut Ustanove uz suglasnost osnivača i druge opće akte ukoliko zakonom nije drugačije propisano, - Program rada i razvoj Ustanove, - Nadzire rad Ustanove, - Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, - Predlaže osnivaču izmjene i dopune djelatnosti Ustanove, - daje prijedloge u pogledu organiziranja ustanove, procesa rada i ostvarenja djelatnosti, - imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača, - vrši i druge poslove predviđene Zakonom i Statutom Ustanove.

III. Uvjeti za poziciju
(I. A. B. i C.)

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti za imenovanje članova su:
  • da je državljanin BiH,
  • da je stariji od 18 godina,
  • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
  • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (čl. IX. 1. Ustava BiH),
  • da nije osuđivan za kaznena djela,
  • da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
  • da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
 2. Posebni uvjeti za imenovanje članova su:
  • VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 2/3 članova reguliranog tijela), VŠS i najmanje 3 god. radnog iskustva na poslovima struke ili - SSS IV stupanj i 5 godina radnog iskustva na poslovima struke (najviše 1/3 članova reguliranog tijela),
 3. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji koji će se izraziti u bodovima od 1 do 5:
  • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
  • sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost ka timskom radu,
  • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 4. U prijavi na javni oglas (i.a. b. i c.) kandidati su dužni navesti na koju posiciju se kandidiraju, adresu i kontakt telefon

Prijava mora sadržavati kratki životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za poziciju koju se kandidira.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ( ne starije od šest mjeseci).
Javi oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Ž ZH, oglasnoj ploči općine i web stranici Općine Ljubuški.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Ljubuški
Općinsko vijeće Ljubuški
Povjerenstvo za izbor
S naznakom "Prijava na oglas" - Ne otvaraj
Ul. Z.Frankopanska 71.
88320 Ljubuški

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se uzeti u razmatranje.

Napomena: Natječaj obajvljen 20. studenog 2014.

Predsjednik OV, Toni Kraljević

Glas naroda

Bio sam na Golom Otoku a nemam stručnu spremu imalni se pravo prijavit jer tamo su oni koji su me otjerali na Goli.

Ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.!....................Demokratski nema što!

Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari