Javni oglas za izbor i imenovanje članova na pozicije u regulirana tijela općine Ljubuški

Na temelju članka 8, Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH", broj 12/039 34/03) i članka 4. stavak 1, Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na poziciju u regulirana tijela općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 3/05), Općinski načelnik Ljubuški, objavljuje:

Javni oglas za izbor i imenovanje članova na pozicije u regulirana tijela općine Ljubuški

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova na pozicije u regulirana tijela općine Ljubuški: Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća Ljubuški d.o.o. Ljubuški, Nadzorni odbor Javnog poduzeća Vetrinarska stanica Ljubuški d.o.o, Upravno vijeće Hrvatske knjižnice Ljubuški, Centra za socijalni rad Ljubuški, Dječji vrtić Ljubuški i Ljubuški športski centar.

A. U Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeca Ljubuški d.o.o. Ljubuški imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i četiri člana na mandat od četiri godine, imenovani u Nadzorni odbor imaju pravo na naknadu, ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.

B. U Nadzorni odbor Javnog poduzeća Veterinarska stanica Ljubuški d.o.o. imenuju se kandidati za pozicije jedan član na mandat do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, imenovani u Nadzorni odbor ima pravo na naknadu, ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.

C. U Upravno vijeće Hrvatske knjižnice Ljubuški imenuju se kandidati za pozicije predsjednik i dva člana ispred osnivača, dva člana iz reda uposlenika Ustanove koje bira stručno osoblje Knjižnice, mandat članova je dvije godine, ista osoba može biti imenovana u Upravno vijeće više puta uzastopno, imenovanima u Upravno vijeće nije predviđena naknada.

D. U Upravno vijeće Centra za socijalni rad Ljubuški imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i dva člana. Dva člana se imenuju ispred osnivača, jedan član od uposlenih djelatnika Centra na mandat od četiri godine, imenovanim u Upravno vijeće nije predviđena naknada, ista osoba može biti još jednom ponovno imenovana za člana Upravnog vijeća.

E. U Upravno vijeće Dječiji vrtić Ljubuški imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i cetiri člana. Najmanje polovinu članova Upravnog vijeća imenuje osnivač iz vlastitih redova i jedan roditelja djece korisnika usluga, ostali članovi Upravnog vijeća biraju se iz reda odgajatelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića, na mandat od četiri godine, imenovanim u Upravno vijeće nije predviđena naknada.

F. U Upravno vijeće Ljubuški športski centar imenuju se kandidati na pozicije: predsjednik i dva člana, na mandat od četiri godine, imenovanima u Upravno vijeće nije predviđena naknada.

II. Opis pozicija

(I. A. i B.) Nadzorni odbor nadzire poslovanje d.o.o., nadzire rad Uprave, priprema poslovnike i predlaže in Općinskom vijeću, priprema etički kodeks i predlaže ga Općinskom vijeću, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovu provedbu, usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha, odabire kandidate Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Općinskom vijeću, podnosi Općinskom vijeću godišnje izvješće o poslovanju d.o.o. koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o. radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i plan poslovanja za slijedeću poslovnu godinu, imenuje i razrješava Upravu d.o.o. sukladno utvrđenim postupcima, daje mišljenje Općinskom vijeću o prijedlogu Uprave za raspodjelu profita, odabire kandidate Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje Općinskom vijeću, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nazire njegovu provedbu, obrazuje povremena povjerenstva i utvrđuje njihov sastav i zadatke, obavlja i druge poslove sukladno pozitivnim propisima. (I. C. D. E. F.) Upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom.

III. Uvjeti za pozicije (I, A. B. C. D. E. F.)

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Opći uvjeti za pozicije (I. A. B. C. D. E. F.)

 • da je državljanin BiH
 • daje stariji od 18 godina
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak iX. 1. Ustava BiH)
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u reguliranom tijelu pet godina od pravomoćnosti presuda isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidirao.
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima F BiH
 • da nije član organa zakonodavne izvrsne vlasti i savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti F BiH ("S1. novine F BiH"; broj
  70/08)
 • da nema privatni, financijski interes u reguliranom tijelu za koji se kandidira.

2. Posebni uvjeti za pozicije (I. A. B, C. D. E. F.)

 • VSS - zanimanja iz djelatnosti poduzeća - ustanove u okviru koje se kandidira (najmanje 2/3 članova reguliranog tijela)
 • VSS i najmanje 3 godine radnog iskustva nakon stjecanja VSS ili SSS IV - stupnja i najmanje 5 godina iskustva nakon stjecanja SSS (1/3
  članova regularnog tijela),
 • da nije član nadzornog odbora ili upravnog vijeća u više od dva pravna subjekta, rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog anga-
  zmana, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno odgovorno obnašanje upražnjenih pozicija

IV. Potrebiti dokumenti

Prijava kandidata mora sadržavati kratak životopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebito je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca)
 • ovjeren preslik diplome
 • dokaz o radnom iskustvu
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX. Ustava BiH
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci
 • ovjerenu izjavu da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti F BiH

V. Podnošenje prijava

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti ovjerene dokaze o ispunjenju općih i posebnih uvjeta, kao i navesti poziciju za koju se kandidira iz kojeg reda se kandidira (osnivača, ustanove).

Nepotpune i neblagovremene prijave ne će se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ce biti objavljen u Večernjem listu i Si. novinama F BiH, krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili postom preporučeno na adresu:

OPĆINSKI NAČELNIK LJUBUŠKI
POVJERENSTVO ZA IZBOR
"PRIJAVA NA OGLAS" - Ne otvaraj
Ul. Z.Frankopanska 71 88320 LJUBUŠKI

Općina Ljubuški

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari