Natječaji za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o gradevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), članka 6. Odluke Opčinskog vijeća Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele gradevnog zemljišta u državnom vlasništvu («Službeni glasnik opčine Ljubuški», br. 4/03 i 1/07) i članka 2. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u društvenom vlasništvu raspisani su:

Natječaj za dodjelu neizgradenog gradevnog zemljišta na korištenje radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pismenih ponuda i Natječaj za dodjelu neizgradenog gradevnog zemljišta na korištenje radi izgradnje obiteljskih stambenih zgrada

II - Pravo na natjecanje imaju sve pravne i fizičke osobe.

III - Sudionici natječaja dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene nekretnine, u blagajnu računovodstva opčine Ljubuški - uz naznaku svrhe - uplata jamčevine za natječaj za dodjelu zemljišta.

IV - Ponuda mora sadržavati:

- ime (ime roditelja), prezime ponuditelja, JMBG: i točnu adresu stanovanja, a pravne osobe trebaju priložiti i Rješenje o registraciji,

- ponudenu kupoprodajnu cijenu za nekretninu,

- dokaz o uplati jamčevine.

V - Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji izvršit če cjelokupnu uplatu postignute vrijednosti za gradevnu parcelu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o dodjeli zemljišta, u protivnom gube pravo na natjecanu parcelu i povrat jamčevine.

Nekretnina se predaje u posjed nakon pravomočnosti rješenja o dodjeli zemljišta i plačanja naknade.

VI - Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji i kojim se zemljište dodjeli radi gradenja gube pravo koristenja radi gradenja ako u roku od jedne godine od pravomočnosti rješenja o dodjeli zemljišta na koristenja radi gradenja ne podnesu zahtjev da im se izda odobrenje za gradenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za gradenje ne izvedu pretežit dio radova na gradevini tj. izgradnju sa prvom nadzemnom tropom konstrukcijom.

VII - Pisane ponude s imenom ponuditelja u zatvorenim kuvertama podnose se u zgradi Opčine Ljubuški, Ured br. L, Ul. Zrinsko-Frankopanska br. 71, ili putem pošte preporučeno s naznakom «PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA» - NE OTVARATI, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u tisku i na oglasnoj ploči opčine Ljubuški.

VIII - Natječaj za dodjelu zemljišta - otvaranje ponuda obaviti če Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu na koristenje neizgradenog gradevnog zemljišta, dana 06. 05. 2008. godine u prostorijama zgrade Opčine Ljubuški, soba br. 12, s početkom u 12,00 sati, stoje ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

IX - Uvid u dokumentaciju o nekretninama može se izvršiti u Službi za prostorno uredenje i imovinsko - pravne poslove opčine Ljubuški, a sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti na telefon 039-835-524, radnim danom od 8-15 sati.

II. - Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju fizičke osobe.

III - Prijave se podnose pismenim putem u zatvorenoj kuverti na adresu: Opčina Ljubuški - Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu na koristenje neizgradenog gradevnog zemljišta- naglasiti na kuverti - prijavu na natječaj i naznačiti broj čestice za koju se podnosi prijava - ne otvaraj.

IV — Kandidat je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe . Može se natjecati na više čestica a može mu se dodijeliti samo jedna čestica.

Za svaku česticu podnosi se posebna prijava.

V - Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u prijavi na natječaj. Uz prijavu sudionici su dužni priložiti dokaz da oni, odnosno članovi njihova kučanstva iz 1991. godine ne koriste tudu imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat.

VI - Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik po kriterijima propisanim u članku 12. Odluke Opčinskog viječa opčine Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele gradevnog zemljišta u državnom vlasništvu, prikupi največi broj bodova.

VII - Sudioniku natječaja koji ostvari pravo na dodjelu zemljišta neče se izdati rješenje o dodjeli ako mu je ranije dodijeljeno zemljište na kojem nije sagradio zgradu ili ako nije izmirio obvezu po temelju ranijih dodjela gradevnog zemljišta.

VIII - Dobitnici zemljišta na ovom natječaju dužni su izmiriti obvezu naknade za dodijeljeno gradevno zemljište po 1 m2 u iznosu i to za zemljište iz točke I-a 3,00 KM, za zemljište iz točke 1 - b) 5,00 KM, za zemljište iz točke 1-c) 7,00 KM, za zemljište iz točke 1-d) 10,00 KM, te 200,00 KM po dodijeljenoj gradevnoj parceli kao naknadu za plačanje parcelacije na terenu.

IX - Razmatranje prispjelih prijava na natječaj vršit če Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu na koristenje neizgradenog gradevnog zemljišta.

X - O rezultatima natječaja sudionici natječaja bit če pismeno obaviješteni zaključkom ču roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja. Sudionici natječaja mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatima natječaja izjaviti prigovor protiv toga zaključka Opčinskog viječu.

XI - Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 15 dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči opčine Ljubuški.

Nepotpune i nepravodobne prijave neče se razmatrati.

XII - Za sve dodatne informacije zainteresirane stranke mogu se obratiti Imovinsko-pravnoj službi opčine Ljubuški - osobno ili putem telefona 835-524.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari