Vlasti bez rezultata, korupcija široko rasprostranjena

ljubuski.info

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi u utorak je predstavio ovogodišnji paket proširenja za 2021. godinu u kojem je dana detaljna procjena trenutnog stanja i napretka koji su zapadni Balkan i Turska postigli na svom putu prema Europskoj uniji (EU).

U dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Europska komisija navodi kako je naša zemlja u pogledu političkih kriterija, zakonodavne i izvršne vlasti imala slabe rezultate zbog političke polarizacije i pandemije. Entitetska Vlada Federacije BiH još uvijek je u tehničkom mandatu. Ustav BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR), u vezi s odlukom u predmetu Sejdić-Finci i drugim povezanim predmetima, navode iz Europske komisije.

Mostar kao pozitivan primjer

Međuresorna radna skupina uspostavljena je u svibnju 2021. godine kako bi raspravljala o izbornim i ustavnim reformama. U prosincu 2020. održani su lokalni izbori u Mostaru, prvi put nakon 2008. godine. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastao se u lipnju 2021. i usvojio poslovnik o radu, nakon petogodišnjeg zastoja. Inkluzivan proces izborne reforme, kroz istinski dijalog i u skladu s europskim standardima, koji bi eliminirao sve oblike nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu, od izuzetnog je značaja.

Nije postignut napredak u pogledu u unapijeređenja izbornog okvira u skladu s europskim standardima i osiguravanja transparentnosti financiranja političkih stranaka. BiH još nije ispunila preporuke OESS/ODIHR, Venecijanske komisije i GRECO Vijeća Europe. Nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU još uvijek nije kreiran. Postignut je ograničen napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za rad civilnog društva.

Bosna i Hercegovina u ranoj je fazi priprema za reformu javne uprave (PAR); određeni napredak postignut je usvajanjem akcijskog plana za reformu javne uprave kao i strategija o upravljanju javnim financijama na svim razinama vlasti. Zemlja mora osigurati profesionalnu i depolitiziranu državnu službu i koordiniran pristup izradi politika na razini cijele zemlje, navodi se dalje u Izvješću.

BiH je u ranoj fazi/ima određenu razinu pripreme u pogledu pravosuđa. U tijeku izvještajnog razdoblja nije postignut napredak u ovoj oblasti. Vlasti su poduzele ograničene mjere za postupanje po nalazima Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava ("Priebeov izvještaj").

Očekuje se da izmjene i dopune zakona koje se odnose na integritet uđu u parlamentarnu proceduru; njihovo usvajanje je ključno za uspostavu kredibilnog i rigoroznog sustava provjere financijskih izvještaja nositelja pravosudnih funkcija. Stalni i evidentni znaci pogoršanja i dalje zahtijevaju poduzimanje hitnih mjera na jačanju integriteta i ponovnom uspostavljanju povjerenja građana u pravosuđe.

Nedostatak posvećenosti političkih aktera za reformu pravosuđa, kao i slabo funkcioniranje pravosudnog sustava i dalje podrivaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi/ima određenu razinu pripreme za sprječavanje i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nije postignut napredak u ovoj oblasti u izvještajnom periodu; potrebne su hitne mjere za usvajanja zakona o javnim nabavkama i sukobu interesa koji su na čekanju, navode iz Europske komisije.

Široko rasprostranjena korupcija

Tijekom pandemije, negativni učinci široko rasprostranjene korupcije sa zabilježenim političkim klijentelizmom nastavili su se snažno očitavati, izravno utječući na dobrobit građana. Selektivno i netransparentno procesuiranje i pokretanje pravosudnih postupaka u slučajevima korupcije izazivaju zabrinutost.

Postoje sustavni nedostaci u operativnoj suradnji između agencija za provođenje zakona i iznimno ograničena razmjena obavještajnih podataka. Ni policijske strukture nisu imune na politička uplitanja. Financijske istrage i zapljene imovine uglavnom su neučinkovite. Iako su poduzeti neki pripremni koraci, kontakt točka za suradnju s Europolom još uvijek nije operativna. BiH nije poduzela korake na uspostavi suradnje s Eurojust-om. Zemlja mora i dalje raditi na borbi protiv terorizma i trgovine drogom i povećati svoje kapacitete za to.

Što se tiče temeljnih prava, premda zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri postoji, BiH tek mora usvojiti sveobuhvatan strateški okvir. Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava i da se osigura nediskriminatorno, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve, uključujući prevazilaženje prakse "dvije škole pod jednim krovom", navodi se u Izvješću.

Nije postignut napredak u jamčenju slobode izražavanja i medija, na zaštiti novinara od prijetnji i nasilja osiguravanjem odgovarajućeg odgovora pravosuđa, niti u osiguravanju financijske održivosti sustava javnog emitiranja. I dalje postoje izazovi u pogledu slobode okupljanja, posebno u entitetu Republika Srpska, gdje su aktivisti bili izloženi zastrašivanju i kaznenom progonu.

Neuspjeh vlasti u uspostavi održivog sustava za migracije i azila doveo je do humanitarne krize u prosincu 2020. Nakon opsnažnog angažmana i podrške EU, uspostavljen je privremeni smještaj u Lipi za pružanje skloništa svim osobama u potrebi.

Stalni višenamjenski prihvatni centar u Lipi je u izgradnji u 2021. Bosna i Hercegovina pojačala je napore za unaprijeđenje upravljanja migracijama; potrebno je osigurati efikasnu koordinaciju, na svim razinama, u upravljanju granicama i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i funkcioniranje sustava azila. Za to je potrebna pravična raspodjela odgovornosti između svih entiteta i županija, uključujući i prihvatne centre.

U pogledu ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i u ranoj je fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Zemlja je poduzela mjere za borbu protiv negativnih efekata pandemije Covida-19 na ekonomiju i tržište rada.

Središnja banka poduzela je značajne mjere za poboljšanje svojih analitičkih kapaciteta. Određeni koraci poduzeti su za jačanje otpornosti financijskog sektora na udare, međutim nije bilo značajnih mjera za poboljšanje funkcioniranja tržišta proizvoda. Suradnja i koordinacija među sudionicima u zemlji dodatno se pogoršala.

Otpor Republike Srpske

Otpor entiteta Republika Srpska protiv reformi u cijeloj zemlji vezanih za pravnu stečevinu EU dodatno je usporio usklađenost zemlje s kriterijima za pristupanje EU. Kao rezultat toga, institucionalna struktura zemlje, kao i njeno unutrašnje tržište, i dalje su fragmentirani, navode iz EK-a.

Nije postignuto poboljšanje u pogledu vladavine prava i funkcioniranja nadzornih i regulatornih institucija u cijeloj zemlji, time se nastavlja ometanje poslovnog okruženja u zemlji. Kvaliteta javne potrošnje nije se poboljšala, dok je javni sektor i dalje neučinkovit i preglomazan.

Bosna i Hercegovina postigla je ograničen napredak te se i dalje nalazi u ranoj fazi u smislu sposobnosti borbe s pritiskom konkurencije i tržišnih sila u EU. Ukupna razina kvalitete obrazovanja i dalje je niska, a mjere za unaprjeđenje transportne i energetske infrastrukture i dalje su nedovoljne. Obujam strukturalnih prilagodbi je ograničen.

Sveukupno, BiH je u ranoj fazi/ima određenu razinu pripreme u pogledu stupnja spremnosti i sposobnosti preuzimanja obaveze članstva u Europskoj uniji i potrebno je značajno poboljšati usklađenost s pravnom stečevinom EU te provede i primjeni relevantno zakonodavstvo.

Tijekom izvještajnog razdoblja postignut je ograničen ili nikakav napredak u različitim poglavljima pravne stečevine EU.

BiH je nazadovala u području javnih nabavki, u kojem je primijenila preferencijalni tretman za domaće ponuđače prilikom dodjele javnih ugovora tijekom većeg dijela izvještajnog razdoblja; Izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama još nisu usvojene u parlamentarnoj proceduri. Postignut je ograničen napredak u statistici, s obzirom na vrlo male pomake u pripremi za naredni popis stanovništva i domaćinstava. Postignut je određeni napredak u javnoj internoj financijskoj kontroli, pri čemu su oba entiteta usvojila strategije.

Potrebni su veliki koraci kako bi se uskladio zakonodavni okvir s pravnom stečevinom EU o unutarnjem tržištu (slobodno kretanje roba, usluga i kapitala, konkurentna politika i financijske usluge). BiH je postigla određen napredak samo u konkurentnoj politici, dodatno uskladivši Zakon o državnoj pomoći s pravnom stečevinom EU, te u financijskim uslugama.

Ovaj klaster je ključan za pripremljenost Bosne i Hercegovine u ispunjavanju zahtjeva unutrašnjeg tržišta Europske unije i izuzetno relevantan za ranu integraciju i razvoj Zajedničkog regionalnog tržišta.

Bosna i Hercegovina je postigla ograničen ili nikakav napredak u većini područja konkurentnosti i inkluzivnog rasta (informacijsko društvo i mediji, oporezivanje, ekonomska i monetarna politika, poduzetništvo i industrijska politika, obrazovanje i kultura, te carinska unija), gdje je u ranoj fazi ili ima određenu razinu pripremljenosti.

Ova područja imaju značajne poveznice s Programom ekonomske reforme BiH. Mora se raditi na socioekonomskim reformama kako bi se riješile postojeće strukturalne slabosti, nizska razina konkurentnosti, visoka stopa nezaposlenosti, kao i utjecaj pandemije koja je dodatno podcrtala žurnost ovih reformi. Postignut je određen napredak usvajanjem politika o inkluzivnom obrazovanju, stručnom obrazovanju i osposobljavanju, te razvijanju poduzetničkih vještina.

Loši vanjski odnosi

BiH je postigla određenu razinu ili ograničen napredak u većini područja koja se odnose na Zelenu agendu i održivu povezanost (transeuropske mreže, energija, okoliš i klimatske promjene), a nalazi se u ranoj fazi ili ima određenu razinu pripremljenosti. Zemlja mora značajno povećati svoje ambicije prema zelenoj tranziciji, te uskladiti svoje zakone o plinu i električnoj energiji s pravnom stečevinom EU.

Zelena tranzicija i održiva povezanost ključni su za ekonomsku integraciju unutar regije i sa EU, olakšavajući prekograničnu trgovinu u regiji i stvarajući prave dobrobiti za biznise i građane. Ovaj klaster i povezane reforme značajno su povezane s Programom ekonomskih reformi i Ekonomskim i investicijskim planom, te Zelenim planom za Zapadni Balkan.

Bosna i Hercegovina nije postigla napredak u područjima vezanim za resurse, poljoprivredu i koheziju (razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, sigurnost hrane, veterinarska i fotosanitarna politika, ribarstvo, te financijska i proračunska podrška), te se uglavnom nalazi u ranoj fazi pripremljenosti.

BiH je dostigla određenu razinu pripremljenosti, ali nije postigla napredak u pogledu vanjskih odnosa.

Zemlja mora intenzivirati napore u finaliziranju pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Bosna i Hercegovina se snažno ohrabruje ka poboljšanju svoje usklađenost s vanjskom politikom Europske unije i restriktivnim mjerama, a koje su značajno pale na 43 posto od kolovoza 2021. godine što izaziva zabrinutost.

BiH je nastavila aktivno sudjelovati u regionalnoj suradnji i održavati dobrosusjedske odnose, stoji u Izvješću o napretku.

Glas naroda

Počiva u miru božjem. Sve istina što govori, zato je i smaknut od tih koje spominje.

Istina od riječi do riječi. Sve su to dica od zla oca i gore matere, jad i kukavelj zato nam i je ovako. Ubili Brunu Bušića zato što je reko istinu, ubili Antu Paradžika zato što je rekao istinu, ubili Ludviga Pavlović jer je znao puno, itd...

I Blaža Kraljevića kad je spomenuo ratne profitere

Šuti samo šuti

Vlasti bez rezultata, korupcija široko rasprostranjena
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Sustav veza i poznanstava Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Odnos vlasti prema istinskim braniteljima Zaboravljeni branitelj br.690
ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari