Mlinarević: BiH mora sustavno raditi na reformi javne uprave

ljubuski.info

Uz financijsku podršku Europske unije i realizaciju British Council u BiH, 25 mladih državnih službenika i službenica iz cijele BiH odabrano je za sudjelovanje u edukativnom projektu "Program EU za mlade državne službenika u BiH".

Odabrani sudionici i sudionice projekta sa svih razina vlasti, sudjelovali su na prilagođenom četverotjednom programu obuke. Međutim, zašto je ovo, iako se radi o tek malom uzorku od 25 državnih službenika, uopće važno za BiH? Između ostaloga jer je reforma javne uprave jedan od 14 prioriteta koje BiH treba ispuniti kako bi otvorila pregovore o pridruživanju.

Fokus na mladima koji će nositi procese pristupanju EU

Ovaj program je posvećen unaprijeđenju javne uprave u BiH kroz izgradnju profesionalne i depolitizirane državne službe na temelju stručnosti i sposobnosti, a cilj projekta je osnaživanje mladih državnih službenika koji su zaduženi za proces pristupanja EU i koji će biti nositelji promjena u tijekom procesa proširenja. Odabrani državne službenici sudjelovali su na sesijama online obuke u okviru kojih su obrađivali teme kao što su "Razumijevanje dinamike EU", "BiH i politika proširenja", "Upravljanje promjenom za bolju učinkovitost javnih usluga" te "Od oblikovanja politike do evaluacije".

Program EU za mlade državne službenike u BiH je dvogodišnji program i nastavak je uspješnog regionalnog projekta. Program obuke provodi College of Europe iz Belgije, a obuhvaća ključna područja javne uprave i područja relevantna za proces EU integracija.

Direktorice British Council u BiH, Amila Lagumdžija pojašnjava kako je program EU za mlade državne službenike posebno skrojen put profesionalnog usavršavanja za službenike na svim razinama javne uprave u BiH.

Sa ciljem unaprjeđenja rada javne uprave u BiH, putem osnaživanja mladih državnih službenika koji su zaduženi za proces pristupanja EU i koji će biti nositelji promjena tijekom procesa proširenja, EU u BiH investira milijun i pol eura u ovaj program koji će trajati dvije godine. Program podrazumijeva stručne treninge, radne razmjene između institucija unutar BiH i razmjene sa institucijama na prostoru Zapadnog Balkana, kao i rad na prijedlozima inicijativa i politika za poboljšanje rada državne službe. Treninge je osmislio i provodi tim College of Europe iz Bruges-a, koji kao obrazovna ustanova bliska radu institucija EU, omogućava polaznicima pristup vrhunskim predavačima i umrežavanje s dužnosnicima Generalne direkcije za proširenje i politiku susjedstva. Program je prilika za usavršavanje za 50 državnih službenika i službenica. Upravo smo okončali trening fazu sa prvih 25 polaznika i polaznica, a slijedi period priprema za razmjene i rad na prijedlozima javnih politika koji će biti predstavljeni u rujnu 2021., kaže direktorice British Council u BiH.

Nove ideje: Uvesti digitalni sustav zapošljavanja

Među mladim državnim službenicima koji su prošli ovu obuku su i Jasmina Salihović, viša stručna suradnica - prevoditelj u Odjelu za europske integracije i međunarodnu suradnju pri Vladi Brčko distrikta BiH i Ivan Mlinarević iz Ljubuškog, stručni savjetnik za dug, zaduživanje, jamstva i garancije u Ministarstvu financija Zapadnohercegovačke županije.

Do sada smo imali priliku slušati vrhunska predavanja u organizaciji 'College of Europe' iz Belgije, koja je ukratko riznica u kojoj možete doznati sve o procesima koji se odvijaju na međunarodnoj razini. Raznolikost obrađivanih tema, od dinamike EU-a, politike proširenja, različitih studija država koje su prošle proces pristupanja do razgovora sa izuzetnim, a tako pristupačnim, osobama koje su uključene u ove procese i praktičnog rada na kreiranju politika od velikog je značaja. Sigurna sam da ću stečeno znanje moći primijeniti i na radnom mjestu, kaže ova mlada državna službenica iz Vlade Brčko Distrikta.

Ona ističe kao je vrlo malo stručnjaka koji istinski znaju materiju europskih integracija, a koji su uz to voljni na suradnju ili jednostavno nemaju vremena razgovarati o temama potrebnim temama, ali da njene kolege koje su se priključile ovom projektu nisu samo državni službenici iz Banja Luke, Zenice, Sarajeva, Tuzle ili Ljubuškog. Slobodno mogu kazati da je to sada moja ekipa koja mi priskače u pomoć i koja "ima vremena", navodi ona.

Međutim, ovaj edukativni projekt već rezultira novim idejama.
Moja grupa, koja je sačinjena od dva službenika iz F BiH, dva iz RS i mene iz Distrikta zajednički, a pod mentorstvom stručnjaka za izradu politika iz British Councila, radi na istraživanju vezanom za proces zapošljavanja u javnoj upravi. Vodeći se mišlju da svaka osoba treba imati jednak pristup zapošljavanju, predložit ćemo institucijama uvođenje digitalnih alata u ovaj proces. Ovo bi u znatnoj mjeri olakšalo pristup zapošljavanja osobama sa invaliditetom u državnu službu, povećalo transparentnost samog procesa te bi se putem ovih servisa kreirale baze podataka koje mogu biti korisna početna točka u programima zapošljavanja. Vjerujem da naš zajednički rad na bitnim pitanjima koja se tiču svakog građanina govori o spremnosti mladog kadra za reformu javne uprave koja i postoji radi svakog građanina i da bliskost koju kao institucije ostvarujemo kroz projekat šalje jasnu poruku u kojem smjeru želimo ići. Pitanje je samo tko nas sluša, kaže Salihović.

Mlinarević: Bih mora sustavno raditi na reformi javne uprave

Ivan Mlinarević, njen kolega iz Ljubuškog, također kaže da je zahvaljujući British Councilu, 25 sretnika, uključujući i njega, imalo priliku slušati predavanja od najrenomiranijih profesora sa College of Europe i upoznati, za sada samo on-line, rektoricu Federicu Mogherini.
Tijekom tih četverotjednih predavanja proučili smo dinamiku EU-a, povijesni put BiHe ka članstvu EU i prepreke za stjecanje statusa kandidata, prakse država članica poput Hrvatske kao i potencijalnih članica poput Sjeverne Makedonije, ali isto tako smo i kroz radionice stekli ogromna znanja u samom procesu pregovaranja i vještinama diplomacije, odnosno upravljanjem ljudskim resursima i managementom. Sama predavanja su izvanredno koncipirana i pokrivaju sva područja značajna za javnu upravu i učinkovitost javne administracije te kao takva primjenjiva su u svim državnim institucijama, kaže Mlinarević o svojim dojmovima.

Na pitanje hoće li moje znanje biti primjenjivo i na radnim mjestima u Zapadnohercegovačkoj županijiodgovara pozitivno.
S obzirom da kao Županija, posebno zaslugom ministra financija Tonija Kraljevića, pratimo trendove EU-a i nastojimo biti u koraku sa njima, tako da smo već ugovorili s Uredom Vlade za Europske integracije Županije Zapadnohercegovačke i niz obuka na teme koje su obrađene u tijeku ovog programa, pojašnjava on.

Na pitanje koliko će stečeno znanje kod ovaj projekt doprinijeti učinkovitosti javne uprave, mladi državni službenik iz Ljubuškog odgovara:
Činjenica je da BiH, da bi ostvarila svoj cilj ulaska u EU, odnosno stjecanja statusa samog kandidata, mora sustavno raditi na cjelokupnoj reformi javne uprave, od depolitizacije, smanjivanja mogućnosti koruptivnih djelatnosti i nepotizma do izgradnje kvalitetnog, obrazovanog i dobro plaćenog kadra te kroz proces digitalizacije učiniti javnu administraciju što transparentniju i učinkovitiju. Na žalost, BiH i dalje drži visoko 89/180 mjesto na ljestvici korumpiranosti i spada među najkorumpiranijim državama u Europi, kaže Mlinarević.

On daje i konkretan primjer s treninga o konkretnom prijedlogu za rješenje problema.
Trenutno je nas 25 polaznika podijeljeno u 5 grupa, svaka sa aktualnim temama za izradu policy papera, odnosno neke vrste politike koja bi trebala u svom sadržaju obraditi pozadinu problema, potencijalna rješenja, te na koncu i u dogledno vrijeme i zaživjeti kao takva. Primjerice, tema mog policy papera je 'Addressing corruption in public institutions through enhancement of anti-corruption mechanisms and awareness-raising'(Rješavanje problema korupcije u javnim institucijama kroz unaprjeđenje antikorupcijskih mehanizama i podizanje svijesti) gdje sa još četvero kolega pod mentorstvom prof. Denise Sarajlić iz British Councila radimo na razradi poboljšanja anti-korupcijskih mehanizama u javnoj upravi koji će na koncu rezultirati navedenom politikom. Potpuno sam siguran da će i primjenom ove politike nakon donošenja u mnogome doprinijeti učinkovitosti i transparentnosti javne uprave, te smanjivanju korupcije i svih vidova koruptivnih djelatnosti, zaključuje Mlinarević.

Reforma javne uprave među prioritetima za pregovore o pridruživanju

No, s obzirom da je Europska komisija objavila Izvješće o napretku BiH u pregovorima s EU, a da se jedan dio ovog izvješća odnosi i na napredak reforme javne uprave, iz Izaslanstva EU u BiH kažu kako Mišljenje Europske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU predstavlja jasnu mapu puta o tome što se treba uraditi i koji su to najvažniji izazovi pred zemljom.
Mišljenje utvrđuje 14 ključnih prioriteta koje treba ispuniti kako bi zemlja mogla napredovati ka otvaranju pregovora o pridruživanju. Reforma javne uprave je jedan od ovih 14 ključnih prioriteta i u tom pogledu Komisija je navela da je nužno osigurati koordinirani pristup u kreiranju politika u cijeloj zemlji. Znamo da nedostatak političke podrške koči koordiniranu provedbu reforme javne uprave na različitim razinama vlasti. Vlasti u BiH još nisu pokazale političku opredijeljenost za rješavanje ovog pitanja kroz funkcionalno tijelo koje bi vodilo i koordiniralo reforme na svim novima vlasti, ističu iz Izaslanstva EU u BiH.

Znamo da BiH ima problem sa visokim stupnjem politizacije i nedostatkom transparentnosti u svojim upravnim sektorima, stoga je reforma javnih institucija ključna kako bi se ojačale upravne strukture i učinkovito odgovorilo na zahtjeve procesa integracije u EU. Do kraja 2020. godine, sve razine vlasti u BiH su usvojili strateški okvir za reformu javne uprave i njen akcijski plan, što je veliki korak naprijed. Sada moramo vidjeti napredak u provedbi ovih osnovnih dokumenata i daljih konkretnih koraka koji će jamčiti profesionalnu i depolitiziranu državnu službu u kojoj se zapošljavanje temelji na zaslugama i koja, shodno tome, uživa povjerenje građana, zaključuju iz Izaslanstva EU-a u BiH.

Kako ističu, cilj reforme javne uprave je osiguranje funkcionalne, politički neovisne i profesionalne javne uprave što, kako navode, podrazumijeva osiguravanje politika o transparentnom zapošljavanju na osnovu zasluga, mehanizama za motiviranje kompetentnog osoblja za ostanak u službi, kao i afirmacije etike i integriteta s ciljem očuvanja stručnosti i neovisnosti državne službe.

Da bi se to postiglo, kako ističu, organizacijski i institucionalni kapaciteti uprave moraju se dalje razvijati, kao i mehanizmi koordinacije suradnje među institucijama i tijelima na različitim razinama vlasti koja su nadležna i odgovorna za provedbu kadrovskih politika. Stoga se hitnost ne odnosi samo na smanjenje državnih službi, nego i na napore da ga se i učini učinkovitijim tako što će se unaprijediti motivacija i rezultati rada zaposlenih u javnom sektoru.

Sektor javne uprave u BiH često se opisuje kao prevelik, složen i glomazan aparat, s nadležnostima koje se preklapaju i dvostrukim dužnostima na različitim razinama vlasti. Upravni kapaciteti za provedbu pravne stečevine EU-a nisu dovoljno razvijeni i zahtijevaju dodatnu profesionalizaciju, kako je to i navedeno u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u EU. Ured EU u BiH se nada da će u 2021, koja je i godina u kojoj se ne održavaju izbori, biti moguće napraviti korake naprijed. Uz značajnu konstantnu podršku EU-a koja pomaže zemlji u saniranju ekonomske posljedice pandemije, vrijeme je i za rješavanje drugih ključnih pitanja koja se odnose na funkcionalnost, vladavinu prava i - što se čini ključnim - vraćanjem povjerenja građana u javne institucije i to tako što će se osigurati da su one vođene na principima stručnosti i integriteta, zaključuju iz Izaslanstva EU u BiH.

Dnevni list

Glas naroda

Ako nas Mlinka ne izvuče neće niko. Hahahahah

Ovaj Mlinarević je teška pukotina,samo to on još nije spozna

specijalni savjetnik za dugoročno zaduživanje, o joj , nema nam pomoći haha ,valjda bi savjetnik trebao imati i neko praktično životno znanje i iskustvo , pogotovo kad priča o zaduživanju budućih generacija

završiš tri tečaja i specijalni savjetnik za dugoročne kredite ,čak bi i kamatar imao bolje reference a da ne pričamo o ljudima koji su radili u bankama po 30-40 godina

Pratimo zahvaljujući Kraljeviću EU trendove?? Ahahhaha dobro ti me nasmija

Posebno u nezakonitom uposljavanju u financijama!! Trend evropski nema sta!

Mlynka davno si ti slušo onu ko to tamo laje ... ali ti si tu gdje jesi, a oni su gdje jesu, nego brate samo idi svojom rutom samo ne odustaj ..figa gore gaziiiii dalje.

Mali osvrt, za izjavu Mlinarevića vezano za EU reforme. Uz dužno poštovanje Mlinareviću i njegovom dosadašnjem radu i edukaciju koju je prošao i prolazi, to je zaista svjetli primjer rada drzavnog sluzbenika koji se nije ukopao na mjestu gdje radi, već teži daljnoj edukaciji i napredovanju prije svega u domeni svoga rada i teži unapređenju u službi. E sad da to ne bi bilo van balkanski želim ukazati na par činjenica. Mli arević radi u M financija ŽZH i ujedno je i sudski vještak ekonomske struke kao recimo i kolega Paradžik koji je predsjednik udruge suda a ZZH i dugogodišnji aktivni sudac. Sve privatne aktivnosti ove dvojice i ne samo njih ne bi se mogle odvijati bez znanja i podrške Ministra u toliko vidim tu jednu jeftinu floskulu vezano za razumjevanjeT. Kraljevića za EU integracije. Jako puno vremena su ova dvojica i ne samo oni proveli van svoga radnog mjesta i za to uredno primili plaću kao da rade. Koliko god Ministar bio deklerativno za EU integracije i transparetnost u radu a u stvarnosti radio oni sto piše u par članaka ispod (Parkovi i Leten), EU integracije i reformu javne uprave mozete objesiti mačku o rep. Bitna je politička volja za promjenama u državnim institucijama, policiji, pravosuđu itd. A bojim se da toj dugo nećemo gledati. Do tada će Mlinarević i rijetki pojedinci biti svjetle točke u kaljuži zvana javna uprava u ŽZH.

Gospodine slažem se u potpunosti sa vama.Ali ovaj vaš tekst je,ili može bit,samo običan protivpolitički pamflet bez ikakvog podkrepljenja.U čemu je problem,kod današnjih mogućnosti,napravit video zapis navedenih radnji i iste postavit na internet i onda bi vaš tekst imao puni učinak.Isto to može urednik uradit da bi potvrdio svoju tezu o malom profilu odvodnih cijevi za oborinske vode kod novog kružnog toka koji mu je praktično prid kućom.Istu stvar mogu uradit protivnici MHE koji tvrde da one uništavaju okoliš .U čemu je problem snimite i postavite.

Nisam istraživacki novinar niti se bavim sličnim poslom. Vrlo jednostavno se moze prezentirati, pogledajte radno vrijeme sudova i u koje vrijeme se zakazuje parnice. U vremenu naravno kad spomenuta gospoda vještaci bi trebali biti na svojim radnim mjestima. Pogledajte kad se odigravaju prvenstvene nogometne utkamice i u kije vrijeme. Sa čijim automobilom sudac odlazi suditi iste?. Ako se sucu pokrivaju troskovi dolaska, a isti dolazi sa automobilom od Ministarstva. Druga stvar je ako je u pitanju edukacija ali i tada ako je edukacija vezana za posao u sluzbi a ne za privatnu edukaciju. Uglavnom, sve se vidi sve se zna, ali nema se volje da se sankcionira ili zabrani. To je je jedna od ružnih navika u spomenutom ministarstvu, nažalost ima ih dosta.

Poznato je da Toni pušta privatne izlete radnika i zarađivanje para na račun poreznih obveznika. Toni ne upravljaš svojim parama, nego javnim novcem građana županije Zapadnohercegovačke.
I sad će doći revizija i za županiju da vidimo sheme kako tu izvlačiš pare i kupuješ ljude zajedničkim parama građana.

U potpunosti se slažem sa vašom konstatacijom, očito transparentnost je za ministarstvo financija strani pojam!
U tom radu ministarstva financija može se puno toga lošeg naći, kao npr. neuplaćene obveze za mirovinsko osiguranje, neuplaćene beneficije za policajce, ima policajaca kojima za rad u ratnim godinama nije uplaćen staž i beneficije, što je nepravda koja vapije u nebo!
To su teški grijesi koji su doduše naslijeđeni ali ovaj današnji sastav u ministarstvu financija i dalje zaobilazi tu obvezu, ljude šalju u mirovinu baz plaćenih obveza zbog kojih dobivaju manje mirovine.

Kupuje prijatelje i poslusnost zupanisjkim (javnim) parama. Jesi Toni i pametan, rodila majka.
Ta nisi mimo proracuna nista ni zaradio da znas sta su pare.

Bolan mlinka nas nemoze mmf isčupat sa ovim zalizanim ,kad uvodite djeciji dopatak ili da vam djecu dovezemo u ministarstvo

Olicje mladosti ... 41 ljeto, pamet ko u djeteta.

Zalizani , hoće li se moći izvući ista iz EU fondova para? Našao si novu kravu muzaru da omastiš brke.
Koju šemu ćete sada isplanirati kako da opušete ovo?

ahahahahaha, a u pljačku materinu, di mu je mentor komunjara n. ćorić

A Bit će da čovik negdi telefonira zbog njega su ukinuli linije u financijama koliko je potrošija

Pametan momak na državne jasle i tako do mirovine

Naci ce Toni nacina da pare iz EU zavrse u njegovom sefu.

Tako je,treba zaposliti još uhljeba i tako riješiti nezaposlenost

Najsvjetlija tačka ministarstva financija je Mile sa Karliko pumpe! Sad će sve biti evropski

Šta kažeš sa pumpe u ministarstvo žhjzhž ahahaha

Drito bez natječaja.
Valjda da to evropski potra naprid!

jos jedan u nizu nadrimudrijasa i kvazi[ * neprimjereno * ]a....

Zašto ti ne dokažeš da si bolji?

Ja sam s fakultetom otišao u svijet živjeti život

Pa radiš li u struki ili na baušteli?

Moj Mlinka jedno su želje, a drugo djela.
Jb ti političare koji neznaju sami riješiti problem, a da ne idu po zadaću i instalacije u Zagreb i Beograd, ponekad i kod senilni staraca u Njemačku i Ameriku.

Zapadne države su mislili da je komunizam kočničar u bivšoj Yu za razvoj demokracije i pri tome su mislili da se ovi narodi vole i radi toga su ostavile BiH kao jednu vrstu pokusnog kunića da dokažu svoju teoriju i pri njihovom experimentu "usoosile"su nam generacije i generacije.Ova države nema nikakvog smisla jer se vidi da mi Hrvati,Srbi i Bošnjaci se ne možemo genetski a živimo i funkcioniramo zajedno jer smo prisiljeni kako danas tako i u povjesti i vjerovatno će to biti do našeg totalnog uništenje.Mlinka šuplja ti priča i ti to znaš i bolje ti je da kažeš istinu i savjet da ljudi idu odavde i spase se na vrijeme,barem u nekom boljem financijskom smislu...

Ti ,prijatelju,gledaš puno crtane filimove.Ništa ti ne valja previše radit.

Ja sam Mlinka reper konobar sam bio ...

Da ste vi kao Mlinka, svjet bi puno bolji bio. Nije problem u Mlinki, već u okviru u kojem živimo i radimo.

Uvlaciguz.ca kao i 90% njih
Nastali lizat gu.icu i suti..

Kakve veze sta je bio..konobar ili nešto drugo.
Covjek valjda trebao novce da preživi,plati fax. Nije mu mozda otac [ * neprimjereno * ] bio da je moga kao ti dr..ka..ti neku stvar

Čuli mile s pumpe na u ministarstvo to je zasluga tate sa carine ,sta smo samo ratnih zaliha,pojeli od karliko mesnice kilo krila 2 km akcija navali narode radijacija

Ima li i inspekcija

Koji Mile?

S pumpe!

Lajete zli jezici...sta niste vi ovako pametni i sposobni...nije on pegla stolicu na faksu dzabe..kakve veze sta je bio...konobar...ga ma di 1 ljubomorna...znam daje divan covjek .samo naprjed Ivane

Mlinka ne laprdaj sam o sebi, da ima države davno bi ti bio u ustanovi zatvorenog tipa.

Himne nije bilo on kao i Vidović također velikog Hrvata u koga nije bilo himne i u koga se nije molilo, za te ljude moremo samo reći za 100 lira u 100 vira.

pa onda je on pravi kadar za reforme...ako je to tako

Vidovic je ima respekta prema zeni..ta ce....nije nase vire....zato nije bilo lijepe nase..a ovaj malac je umisljen.nije on meni ni u snu..za tog posla..odnija vrag sve po sircetu

Nadam se da Mlinka čita ove bljuvotine, naročito za himnu, jer sam ja bio u svatovima njegovim i molilo se i bila je hrvatska himna, a da je čovjek nekoga prevario, ubio, pokrao onda bi bio dobar, ovako je sve samo nije čovjek. Žalosno, davno su stari ljudi govorili da u ovom gradu će ti sve oprostiti ali uspjeh neće.

Jadni i bezobrazni ljudi da covik nepovjruje.Istina.

https://www.youtube.com/watch?v=eNnVItMbLH0
evo naseg uhljeba i u glazbenim vodama hahha majko mila drzave i jada

Paaaa????ima10 god.sniman spot....nevidim cemu smijeh..ovo je nesto predobro..a uostalom ssvi smo se necim bavili..i svi nesto volimo sta cuci u nama.nevidim problem da pjeva i bavi se pjevanjem uz ovi posa...sta je smijesno????ti bice jadan Mlinku oces ovim obrukat...a ti nam otkri kolko covik talenta ima..samo napred Ivane..neobadaj budaletine

Spot meni ovoga čovjeka množi s dva u pozitivi

Mlinka radi tri posla i tebi to ne odgovara, pa ti samo kritikuj kad si nesposoban za bilo sta drugo...

Mlinarević: BiH mora sustavno raditi na reformi javne uprave
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari