Javni natječaj za državne službenike u Ministarstvu gospodarstva ZHŽ

ljubuski.info

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Zapadnohercegovačke županije, u ime Ministarstva gospodarstva Zapadnohercegovačke županije objavljuje

Javni natječaj

za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Zapadnohercegovačke županije

Stručni suradnik za poduzetništvo - 1 (jedan) izvršitelj

Stručni suradnik za upravljanje i koordiniranje sredstavaza razvitak i Uuropske integracije - 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • prati i proučava stanje i pojave u oblast poduzetništva,
 • prikuplja i obrađuje podatke koji služe za izradu analiza, izvješća i drugih stručnih materijala iz oblasti poduzetništva,
 • izrađuje analitičke, informativne i drugematerijale iz oblasti poduzetništva,
 • sudjeluje u pripremi upravnih akata iz oblastipoduzetništva,
 • prati i istražuje promjene I pojave u oblasti razvoja poduzetništva,
 • predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju daljnje organizacije subjekata iz oblastipoduzetništva,
 • sudjeluje u predlaganju mjera za razvoj poduzetništva,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora koje mu odredi pomoćnik ministra.

Opis poslova:

 • prikuplja i prati podatke iz oblasti upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak, te predlaže odgovarajuće mjere u cilju rješavanja pojedinih pitanja,
 • izrađuje analitičke, informativne i druge materijale iz oblasti upravljanjai koordiniranja sredstava za razvitak,
 • uspostavlja, izrađuje, vodi i održava propisane evidencije u oblasti upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak,
 • prati i istražuje promjene i pojave u oblasti upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak,
 • prati i proučava stanja i pojave u oblasti upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak, na temelju prikupljenih podataka ili podataka koje dostavljaju druga tijela ili pravne osobe i obrađuje te podatke s prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema,
 • predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju upravljanja i koordiniranja sredstava za razvitak,
 • sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisakojima se regulira materija iz nadležnosti Odsjeka,
 • sudjeluje u pripremi pravilnika i provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz nadležnosti Odsjeka,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga sektora koje mu odredi šef Odsjeka.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Zapadnohercegovačkoj županiji kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Zapadnohercegovačke županije kao i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Zapadnohercegovačke županije i to:

Za Poziciju 1.

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, završen ekonomski ili pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomskog ili pravnog smjera ili drugog fakulteta društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova,
 • položen ispit za državne službenike,
 • jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe.

Za Poziciju 2.

 • VSS/VII stupanj stručne spreme, završen pravni ili ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravnog ili ekonomskog smjera ili drugog fakulteta društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova,
 • položen ispit za državne službenike,
 • jedna godinara dnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe.

Prijava kandidata na natječaj:

 1. Kandidati se prijavljuju na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Povjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Zapadnohercegovačke županije u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Zapadnohercegovačke županije (www.vladazzh.com).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Zapadnohercegovačke županijeu Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Zapadnohercegovačke županije (www.vladazzh.com)
 3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelima državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):
  • sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

Napomena za kandidate:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Zapadnohercegovačke županije (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutom rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Zapadnohercegovačkoj županiji ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Zapadnohercegovačke županije

Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za: "Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu gospodarstva Zapadnohercegovačke županije"
NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik | Marica Bošnjak dipl. iur.

Glas naroda

ja iman diplomu koju si mi ti proda, vridi li ta

Moze li Sevina diploma,ili vec radi Sevinovac.

Ne treba diploma, već su mjesta zauzeta sa četri osnovne...

Iman sve položeno i radno iskustvo ali nisan u partiji kakve su mi šanse.

Jako loše...

Nikakve sanse ako nisi uveriguz

Znači džaba znanje iskustvo itd. Ako nisi u partiji moreš se slikat.

Javni natječaj za državne službenike u Ministarstvu gospodarstva ZHŽ
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari