Stranke nenamjenski potrošile 4 milijuna KM

ljubuski.info

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine političkim strankama i koalicijama tijekom 2018. godine isplatila je ukupno 3.800.000 KM, a dana sredstva nisu namjenski trošena niti je utvrđena svrha financiranja istih, stoji u revizorskom izvješću rada Vlade FBiH za prošlu godinu.

Naime, u Izvješću kojega je radio Ured za reviziju institucija u FBiH stoji kako je Vlada FBiH 21. ožujka 2018. godine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije", čime je 40% od 3.800.000 KM planirano rasporediti na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 60% prema broju zaposlenika u domovima Parlamenta FBiH, izabranim na izborima održanim u listopadu 2014. godine, podaci su to koje su revizorima dostavile Stručne službe oba doma Parlamenta FBiH.

Navedenim Programom, a ni Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, navode u Izvješću, nije utvrđena svrha programa za dodjelu navedenih sredstava.
Programom je propisana obaveza korisnika sredstava da po primljenim uplatama, Vladi FBiH - Tajništvu, dostave Izvješće o namjenskom utrošku sredstava. Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da je Tajništvo 23.3.2018. godine uputio zahtjev političkim strankama da dostave svoj program utroška sredstava za 2018. godinu. Korisnici su dostavili iste, ali u različitim oblicima i u kojima su, pored proračunom odobrenih sredstava, uključena i sredstava iz ostalih izvora financiranja, zbog čega je onemogućeno praćenje namjenskog utroška proračunskih sredstava po pojedinačnim programima političkih stranaka, navedeno je.

Političke stranke tako su Vladi dostavili financijska izvješća u kojima su iskazale troškove u kojim su pravdali i utrošak sredstava koja nisu odobrena iz entitetskog proračuna.

U izvješću o utrošku sredstava dostavljenom Federalnom ministarstvu financija, Tajništvo je, na osnovu pojedinačnih izvješća političkih stranaka, sačinilo analizu utroška sredstava po namjeni za: plaće i naknade zaposlenih 18%, doprinose poslodavca 3%, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge 62%, humanitarnu pomoć i stipendije 1% i ostale rashode 16%, stoji u revizorskom izvješću.

Zakonom o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu i Programom utroška sredstava "Tekućeg transfera - Za političke stranke i koalicije", nije utvrđena svrha financiranja istih, niti način izvješćivanja.

Osim Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2018. godinu, financiranje političkih stranaka nema zakonsku osnovu za planiranje transfera. Izvješća korisnika prihvaćaju se bez relevantne dokumentacije, zbog čega se ne može izvršiti ni odgovarajući nadzor nad utroškom danih sredstava, kojim bi se smanjila mogućnosti zloporabe i nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava.

Stoga, Ured za reviziju institucija FBiH preporučuje da se Programom utroška sredstava za "Tekući transfer neprofitnim organizacijama - Za političke stranke i koalicije" odredi svrhu i način korištenja doznačenih sredstava i način izvješćivanja o namjenskom utrošku sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračunu FBiH.

Revizori su ipak zadovoljni poslovanjem Vlade FBiH.
Prema našem mišljenju, financijska izvješća Vlade FBiH prikazuju istinito i fer, u svim materijalnim gledištima, financijsko stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na 31.12.2018. godine i izvršenje proračuna za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu sa prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja, navedeno je.

Podsjećamo kako i Vijeće Europe od bh. vlasti traži bolji nadzor potrošnje javnog novca koji je namijenjen za financiranje političkih stranaka, ali i korištenje jedinstvenog bankovnog računa za svoje poslovanje.

Šef Izaslanstva Europske unije (EU) u Bosni i Hercegovini i posebni predstavnik EU, veleposlanik Lars-Gunnar Wigemark, izjavio je kako je usvajanje novog zakona o financiranju političkih stranaka jedan od prioriteta na kojem treba raditi u BiH. Sadašnji zakon će se, kaže, morati mijenjati te usuglasiti sa standardima EU.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Postaje li Gabela obiteljska Troja? Homerolog, Krešo Vujević
ljubuski.info
Zatvoren krug propadanja Hrvata u BiH Višnja Starešina | Slobodna Dalmacija
ljubuski.info
Jedinu zastavu na prosvjed donijeli Zaboravljeni branitelji Ratni poručnik, Zaboravljeni branitelj br. 690

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari