Javni oglas za izbor članova NO JP "Parkovi" d.o.o. i UV JU "Kulturno športski centar"

ljubuski.info

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje JP i Upravnog vijeća JU („Sl.glasnik općine Ljubuški", broj 3/19), predsjednik Gradskog vijeća Ljubuški, objavljuje

Javni oglas

za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Parkovi" d.o.o.
i Upravnog vijeća JU "Kulturno športski centar" Ljubuški

I.

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Parkovi" d.o.o. i Upravnog vijeća JU "Kulturno športski centar" Ljubuški

A. U Nadzorni odbor JP Parkovi d.o.o. imenuju se kandidati na pozicije: tri člana na mandat od četiri godine, imenovani u Nadzorni odbor imaju pravo na naknadu, ista osoba može biti imenovana u Nadzorni odbor više puta uzastopno.

B. U Upravno vijeće JU Kulturno-športski centar Ljubuški imenuju se kandidati na pozicije: predsjednik i dva člana na mandat od četiri godine, ista osoba može biti imenovana i Upravno vijeće više puta uzastopno.

II. Opis pozicije

(I.A.) Nadzorni odbor:

 • nadzire poslovanje društva, - priprema poslovnike i predlaže ih članu društva, - priprema Etički kodeks i predlaže ga članu društva
 • vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje članu društva
 • daje mišljenje članu društva o prijedlogu Uprave za raspodjelu profita
 • predlaže način pokrića gubitka
 • daje ovlasti za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim poduzećima
 • daje upute direktoru za provedbu očevida u svezi s uočenim nepravilnostima
 • usvaja izvješće Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvješćem revizije
 • podnosi članu društva godišnje izvješće o poslovanju društva koje obvezno uključuje izvješće revizora, izvješće o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana
 • odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u leasing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u tijeku poslovne godine od 15-33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva
 • nadzire Upravu u provođenju preporuka danih od strane vanjskog revizora sa specificiranim rokovima
 • sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitosti poslovanja društva
 • davanje instrukcija organima društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu
 • redovito izvješćuje člana društva o svom radu
 • nazičnost sjednicama člana društva i sudjelovanje u raspravi bez prava glasa
 • pregled poslovnih knjiga dokumentacije društva
 • druge poslove predviđene zakonom

(I.B.) Upravno vijeće donosi:

 • Statut Ustanove uz suglasnost osnivača i druge opće akte ukoliko zakonom nije drugačije propisano,
 • Program rada i razvoj Ustanove,
 • Nadzire rad Ustanove,
 • Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
 • Predlaže osnivaču izmjene i dopune djelatnosti Ustanove,
 • daje prijedloge u pogledu organiziranja ustanove, procesa rada i ostvarenja djelatnosti,
 • imenuje i razrješava ravnatelja Ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača,
 • vrši i druge poslove predviđene Zakonom i Statutom Ustanove.

III. Uvjeti za poziciju

(I.A. i I.B.)

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • I.A. Opći uvjeti za nadzorni su:
  1. da je državljanin BiH,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije,
  4. da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju),
  5. da nije osuđivan za kaznena djela za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u Nadzornom pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
  6. da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog,
  7. da nije stariji od 65 godina od dana imenovanja,
  8. da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
  9. da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
   10.da nije dioničar s 50% i više dionica ravnatelj i član uprave bilo kojeg dioničarskog društva, kao i vlasnik s 50% i više vlasništva ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,
  10. da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora drugog društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,
  11. da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 70/08).

  I.B Opći uvjeti za upravni su:

  1. da je državljanin BiH,
  2. da je stariji od 18 godina
  3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije,
  4. da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju).
  5. da nije osuđivan za kaznena djela,
  6. da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
  7. da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 70/08).
 • Posebni uvjeti za imenovanje kandidata (I.A. i I.B.) su:

  VSS, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 2/3 članova reguliranog tijela), VŠS i najmanje 3 god. radnog iskustva na poslovima struke ili - SSS IV stupanj i 5 godina radnog iskustva na poslovima struke (najviše 1/3 članova reguliranog tijela),

 • Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za poziciju (I.A. i I.B), u postupku izbora uzet će u obzir i slijedeći kriteriji koji će se izraziti u bodovima od 1 do 5:
  • rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
  • prilagodljivost timskom radu,
  • komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
  • poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća ili javne ustanove

IV.

Ista osoba može biti imenovana najviše u jedan Nadzorni odbor JP i jedno Upravno vijeće JU ili najviše u dva Upravna vijeća JU.

V.

U prijavi na javni oglas (i.a. i b.) kandidati su dužni navesti na koju poziciju se kandidiraju, adresu i kontakt telefon.

Prijava mora sadržavati kratki životopis i potrebne dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za poziciju koju se kandidira.
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ( ne starije od šest mjeseci).
Javi oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Ž ZH, oglasnoj ploči općine i web stranici Općine Ljubuški.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

Grad Ljubuški
Gradsko vijeće Ljubuški
Povjerenstvo za izbor
S naznakom "Prijava na oglas" - Ne otvaraj
Trg dr. Franje Tuđmana 1.
88320 Ljubuški

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se uzeti u razmatranje.

Broj: 01- 05-1369/19
Ljubuški, 27.5.2019. godine

Predsjednik | Tihomir Kvesić

Glas naroda

More li se javiti na oglas ako nisi u kradezeu?

Više se kradeze ne zove tako sad se zovu crni labudovi

To Kvesko kralju

Daj povedi me crni labude ja sam mislio da ćeš doći
daj odvedi me i poljubi me ove noć
Hadezekani crni labudovi,a samo je jedan kralj Toni Kralj

Idealno mjesto za urednike sa ovog portala samo im prije tog kupiti gumene čizme i rukavice za rad a može i gas maska

... i vazelin, naravno!

jeli ovo ozbiljno ili je popunjeno-magistri sa burze beza addeze iskaznica apolitični

crni labud će dobit radno misto,obeta je za iduće izbore pomoć smradezeu kras glasove

Bebek ce dobiti opet nadzorni odbor.

Koliko ce puta dizat kredit JU Kulturno sportski centar da bi Bebek Ivan kupovao Stan u Ljubuškom

Imao je on stan..ali dugovi ga gone...ilu kuouje nivi...kcer se udaje...treba imati stan ...odmah

Kad je netko potrčko Nevenka Barbarića zamislite koji je to kapacitet

ispravno je JP UNIŠTAVAČI CESTA

Javni oglas za izbor članova NO JP "Parkovi" d.o.o. i UV JU "Kulturno športski centar"
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari