Natječaj za "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" za 2019. godinu

ljubuski.info

Na temelju članka 122. stavak (1) Statuta Općine Ljubuški (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj: 4/06, 2/08,4/09 i 4/12), Odluke o izvršenju Proračuna Općine Ljubuški za 2019. godinu (Službeni glasnik Općine Ljubuški broj 9/2018)) i Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjele bespovratnih sredstava ženama poduzetnicama na području općine Ljubuški, Općinski načelnik Ljubuški, raspisuje

Javni poziv

za odabir korisnica sredstava za "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" za 2019. godinu

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava, temeljem Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjele bespovratnih sredstava ženama poduzetnicama, na području općine Ljubuški, u svrhu provedbe projekta "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški".

Cilj ovog Javnog poziva je promocija ženskog poduzetništva, ekonomsko osnaživanje žena uključivanjem u poduzetniče aktivnosti. Bespovratne potpore se dodjeljuju ženama poduzetnicama s prebivalištem na području općine Ljubuški za troškove ulaganja u projekte ženskog poduzetništva, sa svrhom tehnološkog unapređenja poslovanja.

2. Namjena sredstava

Projektom "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" se odobravaju novčana sredstva za slijedeće aktivnosti :

Kategorija I - inicijalni troškovi

 • opremanje poslovnog prostora
 • izradu poslovnog plana i konzultantske usluge
 • izrada web stranice.

Kategorija II - inovacije uvedene u poslovne postupke

 • ulaganje u projekte ženskog poduzetništva sa svrhom tehnološkog unapređenja (kupnja novih strojeva ili opreme kojom će se unaprijediti poslovanje)
 • razvoj novog proizvoda ili usluge
 • predstavljanje inovacija ili novih proizvoda
 • nastupi na specijaliziranim sajmovima
 • marketing i novi softver.

Poslovne aktivnosti se provode kroz slijedeće mjere i to za:

 • uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • nabavku opreme, alata i inventara
 • nabavku novih tehnologija (strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju)
 • troškove izrade web stranice i promidžbenog materijala (brošure u kojima se promoviraju proizvodi i usluge).

Neprihvatljivi troškovi:

 • potrošni materijal, trgovačka roba
 • troškovi studija
 • troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora
 • oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku,
 • reprezentacije, službena putovanja - dnevnice, prijevoz, hotel).

3. Iznos sredstava i intenzitet potpore

Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Ljubuški za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Maksimalni iznos potpore po subjektu može biti do 3.000,00 KM. Jedna prijaviteljica može podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

4. Korisnici sredstava

Korisnici, po ovom Javnom pozivu, su obrti i samostalne djelatnosti u vlasništvu žena, državljanki Bosne i Hercegovine koje:

 • pozitivno posluju (s izuzetkom subjekata koji su započeli s poslovanjem u 2019. godini)
 • imaju sjedište na području općine Ljubuški
 • imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnica ili jedan zaposleni)
 • nemaju godišnji prihod veći od 25.000.

5. Sadržaj prijave

Podnositeljice su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Ispunjen prijavni obrazac, potpisan i ovjeren od strane vlasnice obrta (obrazac se može preuzeti s web stranice Općine Ljubuški (www.ljubuski.ba ), obrazac se mora popuniti elektronski, ručno popunjeni obrasci neće se uzeti u razmatranje ) - original
 2. Rješenje o osnivanju obrta (ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva)
 3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti (Služba za statistiku za područje ŽZH - ovjerena kopija)
 4. Uvjerenje o broju zaposlenih (Porezna ispostava Ljubuški - original ili ovjerena kopija, ne starija od 30 dana)
 5. Izjava o sufinanciranju projekta u minimalnom iznosu od 20 % (obrazac izjave koji se nalazi u prijemnom uredu Općine Ljubuški)
 6. Obrazac SPR-1053 (specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - ovjerena kopija obrasca za 2018. godinu, izuzev obrta koji su osnovani 2019. godine)
 7. Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama (Porezna ispostava Ljubuški - ovjerena kopija, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
 8. Potvrda ili kopija Ugovora s bankom o otvorenom transakcijskom računu.

6. Način podnošenja prijava

Prijavni obrazac, zajedno s traženom dokumentacijom, dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu : Općina Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom - "Ne otvarati" - Povjerenstvo za odabir projekata za "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" za 2019. godinu.

Na poleđini koverte obvezno navesti:

 • naziv - ime poslovnog subjekta
 • adresu i kontakt telefon
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se dostavljaju zaključno s 22. svibnja 2019. godine, odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije s navedenim datumom.

Obrazac prijave na Javni poziv i obrazac Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Općine Ljubuški ( www.ljubuski.ba). Obrazac prijave na Javni poziv potrebno je popuniti elektronski, zatim potpisati i ovjeriti pečatom vlasnice obrta. Ručno popunjene prijave neće se uzeti u razmatranje. Obrazac Izjave može se preuzeti u prijemnom uredu Općine Ljubuški i na web stranici Općine Ljubuški (www.ljubuski.ba).

Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Ljubuški uredi broj 6 i 21, ili na telefone 039/835-531 i 039/835-543.

U razmatranje se neće uzeti prijave koje :

 • su neblagovremene
 • nemaju sve sadržajne elemente
 • ne ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

U postupku ovog Javnog poziva Općina ne snosi nikakve troškove sudionicama u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni natječaj. Prispjela dokumentacija neće se vraćati pošiljatelju.

Davatelj potpore zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava, te u slučaju nenamjenskog korištenja, zadržava prvo zatražiti povrat odobrenih sredstava.

7. Postupak odabira projekata i kriteriji za ocjenjivanje

Nakon isteku roka za podnošenje prijava na Javni poziv, Povjerenstvo za odabira korisnica sredstava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ) pristupit će postupku provjere ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva, sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima, kriterijima dodjela potpora ženama poduzetnicama, na području općine Ljubuški, nakon čega se prihvatljive prijave upućuju u daljnju proceduru.

Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave prema slijedećim kriterijima:

Redni broj

Kriteriji za ocjenu

Broj bodova

1.

Broj zaposlenih

- 3 ili više

2

1

4

3

2

2.

Djelatnost

- Proizvodna ili prerađivačka

- Računalne djelatnosti ili proizvodnja softwera

- Usluge

- Trgovina

8

6

4

2

3.

Broj godina poslovanja

Do 3

Od 4-6

7 i više

4

3

2

4.

Udio vlastitih ili drugih izvora sredstava

Od 41 do 60 %

Od 20 do 39 %

7

5

5.

Stupanj inovativnosti i unapređenja poslovanja

Prema procjeni članova Povjerenstva

Max 10

Na temelju prijedloga Povjerenstva, Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava, donosi Općinski načelnik.

8. Rok i način objave rezultata

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ljubuški i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka Javnog poziva.

9. Sklapanje ugovora o financiranju

Sa svim korisnicama, kojima su odobrena sredstva, Općinski načelnik potpisat će Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, najkasnije 30 dana od dana donošenja Zaključka o dodjeli sredstava.

10. Praćenje provedbe financiranih projekata

Korisnice financijskih sredstava iz Proračuna Općine Ljubuški dužne su dostaviti opisno i financijsko Izvješće o namjenskom utrošku sredstava, uz potrebnu financijsku dokumentaciju.

Obrazac Izvješća može se preuzeti s web stranice Općine Ljubuški (ljubuski.ba). Izvješće se dostavlja u roku od 30 dana od dana utroška sredstava, a najkasnije do 1. veljače 2020. godine

Dokumente potrebne za prijavu na Natječaj možete preuzeti u prilozima članku!

Općinski načelnik | Nevenko Barbarić

Glas naroda

Nu Ivana Bunoza dosala sama a dije onaj iz Rakitna sto cupa obrve (M Pavkovic)

smiješna mi točka br 4 natječaja : da nemaju godišnji promet veći od 25 000 km to ispada 2000 km mjesečno pa kako ne znam do te računice doći 1 zaposlenik minimalno 800 plaća + 400 doprinosi , onda kirija ajmo reći 500km , struja , voda , smeće, knjigovodstvo i ostali troškovi , takva poduzeća ne postoje ili su propala ili su ne rentabilna , stvarno ne znam kako su do te brojke došli pa dalje u natječaju se boduju firme koje imaju 2, 3 ili više zaposlenika i ne znam kako se u taj prihod to uklapa jedino da radnike niti išta da plaćaju

Bravo za Opcinu, bravo Nevenko!

Vidis ovaj odma zna ko obrve cupa
Eto odma se javljaj na natjecaj sa projektima pedikure.

Kakvo je žensko, a kako muško obrtivstvo? Diskriminacija! To se ne smi radit!

valjda su nokti i šminkanje žensko a mrčavi nokti muško

gledaj udbašica skojevki kako su se napucale za ljubušku špicu

tuga i jad...

Odlicno!

Bravo Nevenko!

sta ste sve nabrojili da je po projektu 30.000KM nekako kada ono na kraju 3.000KM pa šta može za to?

skupio barbarić poduzetnice one će pokrenut duvansku stanicu evo samo da krenu kobe

dobra vijest!

Natječaj za "Razvoj ženskog poduzetništva u općini Ljubuški" za 2019. godinu
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari