Javni poziv za poticanje razvoja malog gospodarstva ZHŽ

ljubuski.info

Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke županije obavještava poduzetnike koji su registrirani na području Zapadnohercegovačke županije kako je raspisan Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije.

Javni poziv se raspisuje u sklopu Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije putem subvencije kamata.

Na temelju članka 9. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije za 2018. godinu ("Narodne novine Zapadnohercegovačke županije", broj: 20/18 ), Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke županije objavljuje:

Javni poziv

za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije utvrđenih Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2018. godinu.

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Zapadnohercegovačke županije, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije u 2018. godini, a sukladno članku 4. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Zapadnohercegovačke županije za 2018. godinu.

Svrha i namjena sredstava za poticaje

Subvencionirati će se dio kamate na poslovno komercijalne kredite koji su ostvareni na temelju programa/projekata koji omogućavaju pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata malog gospodarstva i novo upošljavanje, za nabavku osnovnih sredstava, za kupnju nove opreme ili novog dijela opreme, osiguranje redovnog poslovanja i/ili financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva.

Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.

Ostvarene subvencije služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnik subvencije dostavlja dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

Korisnici poticaja

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/06 i 25/09), registrirani sukladno odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09 i 45/11) i sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Zapadnohercegovačke županije, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva i određivanje prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za poticaj razvoja malog gospodarstva Županije su:

 • vrsta djelatnosti;
 • namjena i održivost projekta;
 • povećanje zaposlenosti;
 • broj zaposlenih;

Potrebna dokumentacija

Uz zahtjev (prijavu) potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Program/projekt na temelju kojeg je ostvaren kredit i/ili Ugovor o kreditu s komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,
 2. Potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obaveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se trazi subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita.
 3. Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 4. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 5. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 6. Obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 7. Uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza i doprinosa za sve uposlene, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 9. Na zahtjev Ministarstva gospodarstva druga relevantna dokumentacija.

Dostavljena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerene preslike.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Zapadnohercegovačke županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mgzzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na email adresu: info [at] mg-zzh.com.

Način podnošenja zahtjeva – prijave

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:
Ministarstvo gospodarstva Zapadnohercegovačke županije
Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje
s naznakom "Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva"
"NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV"

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

Obrada zahtjeva i izbor

Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Zapadnohercegovačke županije (u daljljnjem tekstu: Ministru).
Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.
Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.
S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor trgovine, turizma i poduzetništva ili na telefon 039/682-162, od 12-14 sati, te na e-mail adresu: info [at] mg-zzh.com.
Ukoliko subjekti malog gospodarstva podnesu zahtjeve koji su nakon obrade u ukupnom iznosu veći od planiranih iznosa za ovu namjenu Ministarstvo moze donjeti prijedlog Odluke da se svim aplikantima koji ispunjavaju tražene uvjete odobre poticajna sredstva s razmjerno ukupnim planiranim sredstvima za ovaj Program.

Ministarstvo zadržava pravo da prijave aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave u bilo koje
vrijeme prije zaključenja Ugovora.
U postupku ovog javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju a prispjela dokumentacija se neće vraćati.
Javni poziv otvoren je do iscrpljenja novčanih sredstava namijenjenih za ovu vrstu poticaja (subvencije kamata).

Priloge možete preuzeti ispod:

Odluka o donošenju programa 2018. subvencije kamata

Zadnje subvencije javni poziv

Prijavni_obrazac za Javni natječaj za subvencioniranje kamata

HERAG

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari