Provjerite hoćete li morati platit porez ako ste dobili novac iz inozemstva

ljubuski.info

Porezna uprava Federacije BiH danas se oglasila priopćenjem, a povodom napisa u medijima nakon objave Javnog poziva poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inozemstva.

Porezna uprava Federacije BiH navodi da u posljednje vrijeme provodi aktivnosti obrade podataka i utvrđivanja poreznih obaveza za 843 fizička lica s prebivalištem na području Federacije BiH koji su putem PayPal sustava, MoneyGram i drugih on-line servisa plaćanja ostvarili prihode iz inozemstva u iznosima od 10.000,00 KM i više u tijeku jedne godine u razdoblju od 2015.-2017. godine, i tako ostvarili prihod u ukupnom iznosu većem od 37 milijuna KM.

Porezna uprava Federacije BiH je uputila Javni poziv, prije svega, u cilju primjene odredaba člana 80. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji između ostalog propisuje, da Porezna uprava može lice osloboditi prekršajnog postupka, ako dragovoljno i točno prijavi prekršaj poreznom tijelu prije obavještenja o namjerama vršenja porezne kontrole, odnosno prije nego je taj prekršaj otkriven od bilo kojeg službenika ili organa Federacije i ako u potpunosti surađuje prilikom utvrđivanja odgovarajuće porezne obaveze.
Javni poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inozemstva Porezna uprava Federacije BiH je objavila 12.07.2018. godine na web stranici, a 13.07.2018. godine i u sredstvima javnog informiranja. Javni poziv je imao za cilj da ponovo podsjeti porezne obveznike fizička lica rezidente Federacije BiH koji ostvaruju prihode iz inozemstva putem PayPal-a, MoneyGram ili nekog od drugih servisa elektronskog on-line plaćanja da ako to već nisu učinili u skladu s važećim zakonima podnesu poreznu prijavu i plate porez na dohodak i time izbjegnu sankcije za neblagovremeno podnošenje porezne prijave i plaćanje poreza - navodi se u priopćenju Porezne uprave FBiH.

Ta uprava je početkom svake godine upućivala Javni poziv poreznim obveznicima da podnesu Godišnju prijavu poreza na dohodak za sve vrste oporezivog dohotka koji građani ostvare za porezni period, odnosno kalendarsku godinu. Pozivi za podnošenje Godišnjih poreznih prijava odnosili su se i na prijavu oporezivog dohotka ostvarenog iz inozemstva.

Porezna uprava Federacije BiH je za 2017. godinu obradila 1.144.970 prijava koje se odnose na porez na dohodak od čega se na akontacije poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti Obrazac AUG-1031 odnosi 102.698 prijava i 91.535 na Godišnje prijave poreza na dohodak Obrazac GPD-1051. U ovom broju prijava nalaze se i prijave poreznih obveznika koji su blagovremeno: prijavili svoje prihode ostvarene iz inozemstva po osnovu povremene samostalne djelatnosti i koristili pravo na rashode u visini od 20% ostvarenog prihoda, u skladu s članom 15. točka (7) Zakona o porezu na dohodak kao i porezne prijave lica koja su kao naučnici, umjetnici, stručnjaci, novinari i druga lica ostvarila autorske naknade i ostvarili pravo na rashode u visini od 30 posto ostvarenog prihoda ili u stvarnom iznosu shodno članu 15. točka (8) Zakona.

Po mišljenju Porezne uprave Federacije BiH porezni obveznici pravo korištenja navedenih rashoda imaju i sada.
Dilema, odnosno problem u priznavanju rashoda nastao je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj: 30/18 od 20.04.2018 godine, dodavanjem člana 70b. u kojem je greškom navedeno da "Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz člana 12. stav (4) točka 3) zakona, a prihod ostvaruju neposredno iz inozemstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10 posto bez prava na priznavanje osobnog odbitka iz člana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak - navodi se u priopćenju.

O tom problemu Porezna uprava je informirala Ministarstvo financija i očekuje da će se ta dilema riješiti i da će ti porezni obveznici ostvariti pravo na priznavanje rashoda propisanih Zakonom.
Obaveza obračuna i uplate doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja, za prihode ostvarene po osnovu drugih samostalnih djelatnosti, po stopi od 4 posto propisana je članom 10a Zakona o doprinosima. Član 5. alineja 6. propisuje da je: "Obveznik doprinosa fizičko lice - rezident Federacije koje ostvaruje primanja od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada, u skladu s propisima o porezu na dohodak". Na osnovu navedenog, Obrazac AMS-1035 Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inozemstva sadrži obavezu 4 posto doprinosa za zdravstveno osiguranje. Naglašavamo da rezidenti koji obavljaju povremene poslove u Federaciji BiH pored doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi od 4 posto na ostvareni prihod plaćaju i 6 posto doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca. Treba istaknuti da poreznom obvezniku rezidentu koji dohodak ostvari u inozemstvu, odnosno na drugoj teritoriji Bosne i Hercegovine porez na dohodak utvrdit će se na osnovu odredbi ovog Zakona uz priznavanje plaćenog poreza po odbitku i akontacija poreza na dohodak plaćenih u inozemstvu, odnosno na drugoj teritoriji Bosne i Hercegovine - navode iz Porezne uprave FBiH.

Prema tome osoba koja je primila prihod iz inozemstva na koji u inozemstvu nije plaćen porez, a primjera radi u iznosu od 1.000,00 KM ima pravo na postotno priznavanje troškova od 20 posto (od povremene samostalne djelatnosti: znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost ili u iznosu od 30 posto ostvarenog prihoda ili u stvarnom iznosu ako se radi o autorskim naknadama. Na osnovicu koja se dobije nakon što se od naplaćenog iznosa iz inozemstva umanje troškovi obračunava se doprinos za zdravstvo po stopi od 4 posto tako da isti uz priznavanje troškova od 20 posto iznosi 32,00 KM ((1.000-20 posto) x4 posto). Iznos na ime zdravstva od 32 KM se oduzima od 800 KM i dobiva osnovica za obračun poreza na dohodak od 768 KM na koju se obračunava porez od 10 posto tako da isti iznosi 76,80 KM ((800-32)x10 posto).

Osoba koja je ostvarilo prihod iz inozemstva na koji je plaćen porez u inozemstvu po stopi od 10 posto ili većoj ne podliježe plaćanju poreza, ali je dužno podnijeti prijavu s dokazima o plaćenom porezu u inozemstvu. A ako je lice platilo porez u inozemstvu po stopi koja je manja od 10 posto dužno je obračunati i platiti porez po stopi koja čini razliku između stope od 10 posto i stope iz inozemstva.

Javni poziv se ne odnosi na osobe koja prihode stječu prodajom imovine koja je korištena u osobne svrhe. Naime, prema odredbama člana 5. točka 7. Zakona o porezu na dohodak, prihodi koji se ostvare od prodaje imovine koja je korištena u osobne svrhe ne smatraju se dohotkom i ne podliježu plaćanju poreza na dohodak.
U pogledu primjedbi o retroaktivnom oporezivanju ističemo da se ne radi o retroaktivnom oporezivanju, jer se Zakon primjenjuje od 01.01.2009 godine, po kojem su porezni obveznici bili dužni da sami na ostvarene prihode obračunaju i plate porez i to narednog dana od dana prijema novca, a u roku od 5 dana da Poreznoj upravi podnesu prijavu tj. Obrazac AUG - 1031, a od aprila 2018. godine Obrazac AMS - 1035. Razlog zbog kojeg je u pozivu naveden period od 2015. do 2017. godine je činjenica da Uprava za ovaj period raspolaže podacima o izvršenim uplatama. Ističemo da se prema članu 73. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH razrez porezne obaveze može izvršiti u roku od pet godina nakon što je porezna prijava za taj porez podnesena ili nakon isteka zakonskog roka za podnošenje porezne prijave, računajući od dana koji je kasnije nastupio. Međutim, razrez poreza može se izvršiti u bilo koje vrijeme ako je porezna prijava za taj porez lažna, ili ako porezna prijava za taj porez nije podnesena - kaže se u priopćenju iz Porezne uprave FBiH.

Napominje se da je osnova za podnošenje poreznih prijava za oporezivanje poklona sadržan u više važećih zakona koji su doneseni na nivou Federacije BiH i županija.

Porezna uprava Federacije BiH će, ističe se u priopćenju, postupati u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim aktima, te je pozvala sve one koji imaju primjedbe na zakonsku regulativu da svoje: primjedbe, sugestije i inicijative dostave predlagačima zakonskih rješenja, a to su Federalno ministarstvo financija i županijska ministarstva financija.
Porezna uprava se stavlja na raspolaganje jer Porezna uprava Federacije BiH želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima - poručuju iz te uprave.

Glas naroda

Ja donesen keš ćaći i materi svake godine sedan osam Ilijada eura komu to mogu prijavit naj bližoj stanici milicije ili nekomu drugom

Naravno, nekom drugom....

Pa đu bradi po kvarenaaaa...najprvo ste potrali narod sa rodne grude trbuvom za kruvom,da rade u tudjeg ćaće i sad kad nesto zaradjuju i salju doma da im obitelj priživi e sad bi im opalili porez za te novce.Ban dooo i sto ko bez repa kako vas nije sram Boga i naroda??Ali ne zaboravite ne placa Bog svake subote,ali kad budete odgovarali za svoja nedjela da mi vas je onda vidit...ološu..

ZNA SE

Džudžan ima pravo pošalješ svojim malo crkavice za brašna i likarije a ovi oće porez da je sad titu ustat da vidi šta nam ovi naši rade nismo ga volili ali unjega je bila amerika živija dragan i hdz

Treba se priznati da nitko nema ideja za opljačkati narod kao HDZ,Nikom ne može na pamet past uvođenje nameta kao njima.u tome m ravna nema.

Gori su od tite i turčina i svi ostali skupa brzo će porezovat i zdrak mogu još mačke i kokoši porezovat

Domišljato,trebalo se ovoga sjetit.

Brate mili ocete uvest porez na zrak sto disemo?na vodu ste uveli na hranu odavno samo se niste sitili na zrak sto nam je Bog dao znaci ne drzava nego Bog...sta ja imam od te drzava pa da placamo porez sve troškove liječenja placamo sve troškove danas sutra mirovine placamo sve troškove dici za skolu placamo zbog cega placat porez kad sve sami placamo?

Najbolje 10% plati odmah + pdv

jestel čuli da će se plaćat velika nužda u kući morat će se pisat kolko je čeljadi u kući kolko je ko iša puta na vc i mjesečno pridat u poreznu papir

Čuja san nešto otomu porez na nuždu ali ja se seren ušumi kako će to porezovat

Bando lopovska doklen seze vase ponizavanje ljudi,sramite se..vidili ste da ljudi vani zaradjuju i lipo zive i jos da mogu poslat svojima koji su ostali da mogu izgurat misec i to im otkinite da crknu od gladi..a nista jadni napaceni narode brzo su izbori pa opet podrzite Dobrocinitelja mislim da je to zasluzio svojim postupcima

Ako ćete da bude još gore glasajte opet za DOBROČINITELJA

Posto paypal i sve druge financijske institucije stite svoje klijente, porezna uprava nema pristup tim podatcima pa vas molimo da se sami prijavite, da vas porezna uprava moze ( a ne mora i nece) osloboditi od poreza. ha ha ha zar stvarno misle da smo tolike budale???

Sužava se krug čobanicama iz ministarstava,nema love i slabo je ima,jer kako bi one bez osnovne i sa kupljenom SSS,primile plaću,evo po gradu se šuška,da se i ljubavnicama uplaćuje na račune po 6000km.bar tako šapuće ona zubata iz ministarstva funancija,što je isto preko svog strikana profesora došla do diplome.sve u svemu sve ozla oca igore majke.a od ministra se to nisam nado.

Neznate vi još koje Kraljević al saznaćete samo da nebude kasno

ovo nije toliko strasno,pa nema nacina da ti oporezuju ono sto u kuverti po rođaku pošalješ doli ali je tužno što će nakon toga početi jadni siromašni narod peglat sa ispitivanjem o porijeklu novca za auto staro 15 godina,malo zida oko kuće,završit fasadu itd.dok lopine koje ništa ne rade ziđu vile i hotele bez straha od porezne.zna naša vlast tj.vasa tko ima sina u njemačkoj a tko ne,neće oni dirati ostale.

Mogu nas što smo u njemačkoj porezovat uvest vinjetu 100 eura ili 200 ili 500 što se mene tiče ta imamo eura ko mule

Radi para se i dodigos prislonija sotoni i njega bi tribalo štogoć odovog poreza zapas,jer on sve vidi kroz pare

Provjerite hoćete li morati platit porez ako ste dobili novac iz inozemstva
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info
ljubuski.info
Ljubav i mržnja u službi krupnog kapitala Emil Karamatić | Republika
ljubuski.info
Prljavi novac Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari