Slijepa pravda (3)

ljubuski.info

Profesorica Marina Mišetić Zeljko, koja je završila redovno studij u Zagrebu za profesorice biologije i kemije u ožujku 1999. godine, zbog diskriminacije, progona i terora od strane Ministarstva obrazovanja ZHŽ (vjerojatno ministra Joze Marića, ministrice Helene Lončar i trenutne ministrice Ružice Mikulić), i zbog teškog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka i nezakonitih postupaka suda, ni nakon 19 godina nije se uspjela uposliti na punu normu 20 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme. Trenutno radi 12 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme u OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci.

Ministarstvo obrazovanja ZHŽ nikad nije htjelo profesorici nadopuniti tjednu nastavnu normu na neodređeno vrijeme, već školski odbori uz suglasnost Ministarstva obrazovanja raspišu natječaje i uposle nekog drugog. Na ovaj način školski odbori uz suglasnost Ministarstva obrazovanja upošljavaju profesore biologije i kemije koji su završili 10-15 godina nakon profesorice. I ove školske 2017./2018. godine ministrica Ružica Mikulić nije htjela profesorici nadopuniti tjednu nastavnu normu na neodređeno vrijeme, već je školski odbor uz suglasnost Ministarstva obrazovanja raspisao natječaj i uposlio neku profesoricu koja je završila 15-tak godina nakon prof. M.M. Zeljko. Ako profesorica, zbog nezakonitog postupanja Ministarstva obrazovanja ZHŽ, pokrene radni spor, sud donese presudu da je Ministarstvo obrazovanja ZHŽ u nedostatku pasivne legitimacije i na taj način upropasti sudski postupak i tužba postane besmislena. Ovo je jedna uhodana shema, županijska vlast HDZ-a BiH progoni, terorizira i diskriminira profesoricu, a ako profesorica pokuša sudskim putem zaštititi svoja prava iz radnih odnosa, sud je sasiječe.

Tako npr. profesorica je školske 2013./2014. godine imala 10 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme u OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci. Ministarstvo obrazovanja ZHŽ tj. ministrica Helena Lončar je profesorici nepravilno nadopunila 4 sata nastave tjedno na određeno vrijeme u OŠ Ruđera Boškovića Grude, a nije htjela profesorici pravilno nadopuniti 10 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme u gimnaziji fra Dominika Mandića Široki Brijeg, pa je profesorica bila prinuđena prijaviti se na Natječaj od 21.08.2013. g. za radno mjesto pod točkom 4. profesor kemije, 10 nastavnih sati tjedno na neodređeno vrijeme
(Dokazi: Dostava podataka A. Kolak broj:195/13 od 02.06.2013.g , Nadopuna norme H. Lončar broj:07-03-303-1/13 od 24.06.2013.g., Natječaj od 21.08.2013.g.).

profesorica je dana 03.09.2013.g. od gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg dobila Obavijest broj:1770-08-3/13 od 30.08.2013.godine kojom je obaviještena da je Školski odbor na sjednici održanoj dana 29.08.2013. g. donio Odluku da se na poslove i radne zadatke profesora kemije, 10 nastavnih sati tjedno na neodređeno vrijeme, primi Marija Kraljević.

Uvidom u dokumentaciju o provedenom Natječaju profesorica je prije svega utvrdila da je ova Odluka Školskog odbora očit primjer diskriminacije, a koja je zabranjena odredbama čl.4 Zakona o srednjem školstvu, čl.5. Zakona o radu F BiH i Zakona o zabrani diskriminacije BiH iz razloga što je profesorica uposlena na neodređeno vrijeme 10 sati tjedno u OŠ Antuna Branka i Stanislava Šimića Drinovci i po Zakonu o radu F BiH i Kolektivnom ugovoru ima pravo na nadopunu tjedne norme sati. Ne može Školski odbor nanovo uposliti nekog drugog na neodređeno vrijeme (10 sati tjedno), a da profesorica koja je uposlena na neodređeno vrijeme nema punu tjednu normu sati i upravo zbog toga i postoji čl. 30 Zakona o radu F BiH i članci 7,8 i 9 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja.

U važećem Kolektivnom ugovoru za djelatnost srednjeg obrazovanja ZHŽ (Narodne novine ZHŽ broj:3/2007) u čl.7 piše: Poslodavac će zasnovati radni odnos s novim uposlenikom samo u slučajevima kada u srednjoj školi ili u srednjim školama Županije nema neraspoređenih uposlenika primljenih na neodređeno vrijeme,…, u čl. 8 piše: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa vodi evidenciju svih djelatnika koji su na raspolaganju odnosno koji su neraspoređeni ili koji rade s nepunim radnim vremenom na neodređeno vrijeme, a u čl. 9 piše: Ravnatelj škole obvezan je prije donošenja odluke za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta informirati se pismenim putem kod Ministarstva ima li djelatnika na raspolaganju s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i drugim uvjetima potrebnim za radno mjesto koje je upražnjeno. Ako se utvrdi da nema djelatnika na raspolaganju koji ispunjavaju odgovarajuće uvjete, školski odbor na prijedlog ravnatelja može raspisati natječaj za prijem u radni odnos novog djelatnika. Ako školski odbor na prijedlog ravnatelja ne primi u radni odnos djelatnika koji se nalazi na raspolaganju, već raspiše natječaj i primi nekog drugog djelatnika Ministarstvo će donijeti odluku o poništenju natječaja i prijemu djelatnika po tom natječaju i naložiti školi prijem djelatnika koji se u evidenciji vode kao neraspoređeni.
Ovo isto piše u člancima 7, 8 i 9 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja.

Čim je Školski odbor donio Odluku o izboru kandidata, ravnatelj Miroslav Bošnjak je vratio profesorici svu natječajnu dokumentaciju i tako je izbacio iz daljnje natječajne procedure (Prigovor Školskom odboru i žalba Ministarstvu obrazovanja), i na taj nezakonit način teško diskriminirao profesoricu, a koja je zabranjena odredbama Zakona o srednjem školstvu, Zakona o radu F BiH, Zakona o zabrani diskriminacije BiH i počinio kazneno djelo diskriminacije, prevare i zloporabe položaja.

Ministarstvo obrazovanja ZHŽ nije postupilo po čl. 9 Kolektivnog ugovora tj. nije donijelo odluku o poništenju natječaja i prijemu djelatnika po tom natječaju i nije naložilo školi prijem djelatnika M.M. Zeljko koja se u evidenciji vodila kao neraspoređena.

Znači, po Kolektivnom ugovoru, Školski odbor nije smio ni raspisati Natječaj, niti je Ministarstvo obrazovanja smjelo dati suglasnost za raspisivanje Natječaja, jer se profesorica vodila u Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa u evidenciji svih djelatnika koji su na raspolaganju odnosno koji su neraspoređeni ili koji rade s nepunim radnim vremenom na neodređeno vrijeme.

Zbog toga što je profesorica politički nepodobna, ministrica Helena Lončar smišljeno, namjerno i unaprijed sračunato nije postupila po Kolektivnom ugovoru već je podijelila propisanu tjednu normu sati, koja prema Pravilniku za biologiju i kemiju iznosi 20 sati tjedno i tako uposlila dva djelatnika, prof. M.M. Zeljko koja već radi 10 sati tjedno na neodređeno vrijeme u OŠ Drinovci i nanovo Mariju Kraljević 10 sati tjedno na neodređeno vrijeme u Gimnaziju Široki Brijeg. Kad bi ovo bilo zakonski moguće, mogli bi tako podijeliti npr. tjedno radno vrijeme ravnatelju Miroslavu Bošnjaku ili ministrici Heleni Lončar na dva dijela i uposliti još jednog ravnatelja i još jednu ministricu ili kad bi ovo bilo zakonski moguće mogli bi svima podijeliti tjedno radno vrijeme ili tjednu normu sati i riješiti svu nezaposlenost.

Obzirom da je ministrica Helena Lončar profesorici nepravilno nadopunila 4 sata nastave tjedno na određeno vrijeme u OŠ Ruđera Boškovića Grude, profesorica je ostala bez trećine mjesečne plaće, pa je bila primorana pokrenuti radni spor protiv Ministarstva obrazovanja ZHŽ i gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg.

Iako je Ministarstvo obrazovanja ZHŽ jedino odgovorno za nadopunu tjedne nastavne norme, Općinski sud Široki Brijeg, po sucu Snježani Jerkić ud. Parlain je donio Presudu broj: 64 0 Rs 031049 13 Rs od 11.07.2014.g. koja dokazuje da je Ministarstvo obrazovanja ZHŽ, u nedostatku pasivne legitimacije i na taj način upropastio sudski postupak i tužba je postala besmislena. profesorica je podnijela Žalbu od 22.07.2014.g. Županijskom sudu Široki Brijeg.

Županijski sud Široki Brijeg je donio Presudu broj: 640 R s 031049 14Rsž od 12.05.2015.g. kojom je odbio Žalbu i potvrdio Presudu Općinskog suda Široki Brijeg. U Obrazloženju pravomoćne Presude Županijskog suda Široki Brijeg broj: 640Rs 031049 14Rsž od 12.05.2015. godine na str.3 piše:
Neutemeljeni su i žalbeni navodi tužiteljice glede pasivne legitimacije prvotuženog, a sve iz razloga koje je naveo prvostupanjski sud, a koje razloge u cijelosti prihvata i ovaj sud.

Potpuno je neshvatljivo da su suci Županijskog suda Široki Brijeg Stjepan Mikulić, Bosiljka Rudeš i Dragica Šimić mogli napisati ovakvu rečenicu. Ovo što su napisali suci Županijskog suda Široki Brijeg je rušenje pravnog poretka i ugrožavanje nacionalne sigurnosti u ZHŽ i BiH. Nakon ove Presude najvišeg suda u Županiji Zapadnohercegovačkoj potrebno je ukinuti Ministarstvo obrazovanja ZHŽ, jer besmisleno postoji. Isto tako potrebno je ukinuti Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o srednjem školstvu, čl. 30 Zakona o radu i članke 7, 8 i 9 Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, jer po Presudi najvišeg suda u Županiji Zapadnohercegovačkoj i ovi zakoni i podzakonski akti u kojima se spominje nadležno Ministarstvo obrazovanja besmisleno postoje.

Već jedno dulje vrijeme suci Županijskog suda Široki Brijeg ruše pravni poredak u Županiji Zapadnohercegovačkoj i BiH, jer znaju da su do sada bili zaštićeni i da nisu snosili nikakvu kaznenu odgovornost.

Županijski sud Široki Brijeg je donio Presudu od 12.05.2015. godine, protivno odredbama čl.221. Zakona o parničnom postupku i time povrijedio federalni zakon i drugostupanjska odluka (Presuda od 12.05.2015.), je donesena uz povredu pravila postupka.

U čl. 221. ZPP-a piše:
Drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku presudu u onom dijelu u kojem se pobija žalbom, u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći po službenoj dužnosti na primjenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se odnose na stranačku sposobnost i zastupanje.

Naime, profesorica je napisala Žalbu od 22.07.2014.g. na Presudu Općinskog suda Široki Brijeg broj: 64 0 Rs 031049 13 Rs od 11.07.2014. i Županijski sud je morao, da je radio zakonito, odgovoriti na navode Žalbe tj. ispitati prvostupanjsku presudu u onom dijelu u kojem se pobija Žalbom, u granicama razloga navedenih u Žalbi. Međutim, suci Županijskog suda su prekršili odredbe čl.221 ZPP-a i nisu odgovorili ni na jedan navod Žalbe iz razloga što nisu imali ni jedan materijalni dokaz i zakon koji dokazuje da Ministarstvo obrazovanja ZHŽ nije u nedostatku pasivne legitimacije.

Suci jednostavno, samo iz političkih razloga, nisu htjeli donijeti Presudu od 12.05.2015.g. u korist profesorice, jer je politički nepodobna.

Znači, Ministarstvo obrazovanja ZHŽ će profesoricu progoniti, terorizirati i diskriminirati, a profesorica ih ne može ni tužiti, jer Sud presudi da su progonitelji profesorice u nedostatku pasivne legitimacije i gotovo.

Iz Obrazloženja Presude Županijskog suda od 12.05.2015.g. može se vidjeti da Županijski sud donosi općenite navode i uopće nije jasno o kom se postupku radi. Presuda Županijskog suda od 12.05.2015.g. je donijeta na dvije i po stranice uz povredu čl.221 Zakona o parničnom postupka i uz počinjenje kaznenog djela. Ova Presuda na dvije i po stranice uz rušenje pravnog poretka u ZHŽ i BiH je pravosudna sramota.

Postavlja se pitanje, čemu Žalba i čemu Županijski sud?

Zbog teškog kršenja osnovnih pravila sudskog postupka i počinjenja kaznenog djela rušenja pravnog poretka i ugrožavanja nacionalne sigurnosti u ZHŽ i BiH, profesorica je Općinskom sudu podnijela Prijedlog za ponavljanje postupka od 26.06.2017.godine.

Općinski sud Široki Brijeg po sutkinji Snježani Parlain (Jerkić) je donio pravno nevaljano Rješenje broj: 64 0 Rs 031049 13 Rs od 04.07.2017.g. tj. Rješenje bez obrazloženja, kojim se vraća tužiteljici prijedlog za ponavljanje postupka od 26.06.2017.godine radi ispravke i dopune i kojim joj se nalaže da u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja uredi prijedlog za ponavljanje postupka, tako što će navesti okolnosti iz kojih proizlazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku i dostaviti dokaze kojima se potkrepljuju ti navodi, a sukladno odredbama čl.259.st.2., a u vezi sa čl.257.st.1.toč.5. Zakona o parničnom postupku F BiH (Sl.novine F BiH broj:53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 –dalje ZPP).

Zakon o upravnom postupku F BiH je propisao kako treba izgledati rješenje. Svaki državni službenik zna napisati pravno valjano rješenje, a sutkinja Općinskog suda Snježana Parlain (Jerkić), kako se vidi, ne zna napisati ni pravno valjano rješenje.

Profesorica je postupila po pravno nevaljanom Rješenju i Općinskom sudu dostavila Prijedlog za ponavljanje postupka od 13.07.2017.godine.

Ovo što je napisala sutkinja Snježana Parlain u svom pravno nevaljanom i nezakonitom Rješenju od 04.07.2017. godine nije sukladno odredbama čl. 259. st. 2., a u vezi sa čl. 257. st. 1. toč.5. Zakona o parničnom postupku F BiH (Sl.novine F BiH broj:53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 –dalje ZPP), iz razloga što u članku 259 t. 2. Zakona o parničnom postupku piše: U prijedlogu se posebno moraju navesti zakonska osnova po kojoj se traži ponavljanje, okolnosti iz kojih proizlazi da je prijedlog podnesen u zakonskom roku i dokazi kojima se potkrepljuju navodi predlagača, te učiniti vjerovatnim da bi u ponovljenom postupku mogla za predlagača biti donesena povoljnija odluka.

Znači, sutkinja Snježana Parlain u svom pravno nevaljanom Rješenju od 04.07.2017.godine od Tužiteljice traži dokaze o datumu pronalaska-otkrivanja tih dokumenata, što nije sukladno odredbama čl.259.st.2., jer se u čl.259.st.2 traže dokazi kojima se potkrepljuju navodi predlagača tj. traže se dokumenti koje Tužiteljica predlaže kao nove dokaze. Osim toga, u većini slučajeva ne postoji mogućnost dokaza o datumu pronalaska-otkrivanja dokumenata, koje profesorica predlaže kao nove dokaze u Prijedlogu za ponavljanje postupka. Znači, u citiranom Zakonu o parničnom postupku se ne traži dokaz o datumu pronalaska-otkrivanja dokumenata, koje profesorica predlaže kao nove dokaze u Prijedlogu za ponavljanje postupka, već se samo traži da se Prijedlog za ponavljanje postupka podnese u roku od 30 dana od dana pronalaska-otkrivanja tih dokumenata.

Profesorica je dana 18.09.2017. dobila Rješenje Općinskog suda Široki Brijeg broj: 64 0 Rs 031049 13Rs od 08.09.2017.g. kojim se odbacuje Prijedlog Tužiteljice za ponavljanje postupka kao nepotpun.

Netočne su tvrdnje Općinskog suda Široki Brijeg, po sucu Snježani Parlain, da je Prijedlog profesorice za ponavljanje postupka nepotpun iz razloga što je profesorica dostavila i previše dokaza koji dokazuju da je Županija Zapadnohercegovačka pasivno legitimirana.

Općinski sud Široki Brijeg po sucu Snježani Parlain u Obrazloženju Rješenja na str.1 piše: Konkretno tužiteljica se poziva na Presudu Općinskog suda u Ljubuškom broj:630Rs 02803115Rs od 09.01.2017.godine (obrazloženje Presude) kao novi dokaz na osnovu kojeg bi za tužiteljicu u ovom postupku mogla biti donesena povoljnija odluka. I to je sve što je Sutkinja napisala o Prijedlogu profesorice za ponavljanje postupka i druge dokumente ne spominje.

Prema tome, ova tvrdnja sutkinje Snježane Parlain je jedna najobičnija laž, jer je profesorica Sudu dostavila više od 30 dokumenata kao nove dokaze na osnovu kojih bi za profesoricu u ovom postupku mogla biti donesena povoljnija odluka, a koji dokazuju da Županija Zapadnohercegovačka nije u nedostatku pasivne legitimacije. Dovoljan je jedan dokaz koji dokazuje da je ZHŽ pasivno legitimirana, pa da se ponovi postupak.

Sutkinju Snježanu Parlain ne zanima to što tvrdnje-izjave sutkinje Ankice Čuljak u Obrazloženju Presude Općinskog suda Ljubuški broj:63 0 Rs 028031 15 Rs od 09.01.2017.g. dokazuju da je Ministarstvo obrazovanja ZHŽ pasivno legitimirano i da je profesorica diskriminirana samim raspisivanjem natječaja od 21.08.2013. godine tj. da je njezina Presuda od 11.07.2014.g. nezakonita, pa onda pokušava samo na osnovu Presude Općinskog suda Ljubuški dokazati da je Prijedlog profesorice za ponavljanje postupka od 26.06.2017. godine nepotpun. Sutkinja Snježana Parlain po Zakonu o parničnom postupku morala je donijeti svoj sud o svakom dostavljenom dokumentu, a ona je donijela nekakvo besmisleno Rješenje, samo iz razloga da bi nešto napisala i time odbacila Prijedlog profesorice za ponavljanje postupka.

Profesorica je podnijela Žalbu od 28.09.2017.g. Županijskom sudu Široki Brijeg. Županijski sud Široki Brijeg po sucu Mili Zeljko donio je Rješenje broj: 64 0 Rs 031049 17 Rsž2 od 15.02.2018.godine, kojim se Žalba Tužiteljice odbija i prvostupanjsko Rješenje potvrđuje u cijelosti.

Profesorica napisala Prijedlog za ponavljanje postupka od 26.06.2017.godine na 9 stranica i dostavila više od 30 dokumenata koji dokazuju da je ZHŽ pasivno legitimirana, a Županijski sud po sucu Mili Zeljko donio Rješenje od 15.02.2018.g. na jednoj stranici tj.7 redaka više od jedne stranice. Iako je sudac Mile Zeljko po Zakonu o parničnom postupku morao odgovoriti na sve navode Žalbe i donijeti svoj sud o svakom dostavljenom dokumentu, on je donio nekakvo Rješenje koje je toliko besmisleno, lažljivo i sklepano, samo iz razloga da bi nešto napisao i time odbio Prijedlog profesorice za ponavljanje postupka.

Što sve jednom sucu može pasti na pamet, nigdje nije donio svoj sud, a to mu je posao. Onda i sudac Mile Zeljko, što se tiče suda, besmisleno postoji.

U donošenju ovog nezakonitog Rješenja od 15.02.2018.g. sudjelovali su suci Mile Zeljko bivši predsjednik Općinskog suda Široki Brijeg, sudac Franjo Ravlija bivši predsjednik Općinskog suda Široki Brijeg i sutkinja Bosiljka Rudeš sadašnja predsjednica Županijskog suda Široki Brijeg. Znači, u donošenju ovog nezakonitog Rješenja sudjelovali su bivši i sadašnji predsjednici Općinskih i Županijskih sudova.

Profesorica je ovo Rješenje pokazala nekim građanima i prosvjetnim djelatnicima i mnogi od njih su rekli Jadan je narod koji ima ovakav sud i ovakve suce.

Iz svega ovoga se vidi da Sud u Širokom Brijegu sudi po političkoj podobnosti i na tom Sudu ne vrijede nikakvi zakoni, činjenice i materijalni dokazi.

Općinski i Županijski sud Široki Brijeg, iz nekih posebnih razloga, štite kriminal i korupciju ravnatelja Miroslava Bošnjaka i krivotvorenje i uposlenje s krivotvorenom službenom ispravom u gimnaziji fra Dominika Mandića Široki Brijeg.

Da je žena hrvatskog branitelja prof. M.M. Zeljko sa zagrebačkom diplomom došla u centar Beograda vjerojatno bi se za 19 godina uspjela uposliti na neodređeno puno radno vrijeme, ali kod županijske vlasti HDZ-a BiH to joj još nije uspjelo. Sve ovo dokazuje da županijska vlast HDZ-a BiH trajno progoni branitelje i članove njihovih obitelji.

Prilozi:

Vinko Zeljko

Glas naroda

Neka te netko pouči jer se bespotrebno godinama trošite i bez razloga tražite u drugima krivca. Za svaki višak sati natječaj se mora raspisati, nikome se sati ne mogu dodijeliti.

Ili se uclaniti u HDZ ili ideliti pitanje je sad

Ovaj gospodin vise vremena provodi na sudu nego kao drzavni sluzbenik na radnom mjestu u Ministarstvu gospodarstva u Posusju gdje ga je uhljebio HDZ kojega tako zucno kritizira.

Poštovana kolegice, ako si primljena na pola norme ti si neraspoređena ili na raspolaganju do pola noreme, a ne na cijelu. Problem prijama djelatika je zamućen suspenzijom Pravilnika o prijamu djelatnika, i PRINUDNOM UPRAVOM SVE JE VD, što ne znači da nisi progonjena, ali po sadašnjim Zakonima i KO stanje ti je takvo, što je i kako bilo prijezašto nisi primljena na PUNO RADNO VRIJEME!?

Slijepa pravda (3)
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari