Natječaj za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13 i 24/16), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški broj: 01-02-884/17 od 21.04.2017. godine, Općinski načelnik raspisuje

Natječaj za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

I Predmet koncesije i lokacija

Koncesija se dodjeljuje na parcelama poljoprivrednog zemljišta označenim kao:

  Iznos jamčevine
(u KM)
1. k.č. br. 424/79, u površini od 5011 m2, K.O. Hrašljani 15,03
2. k.č. br. 13/5, u površini od 32595 m2, K.O. Stubica 97,79
3. k.č. br. 3188/4, u površini od 3231 m2, K.O. Klobuk 9,69
k.č. br. 3188/5, u površini 3387, K.O. Klobuk 10,16
4. k.č. br. 239/33, u površini od 5296 m2, K.O. Vojnići-Dole 15,89
5. k.č. br. 1/4, u površini od 5408 m2, K.O. Studenci 16,22
k.č. 1566/11, u površini 29868, K.O. Cerno 89,60
6. k.č. br. 424/70, u površini od 30000 m2, K.O. Hrašljani 90,00
7. k.č. br. 192/85, u površini od 6118 m2, K.O. Studenci 18,35

II Vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija

Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III Iznos naknade za koncesiju

Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu iznosi 300 KM/ha.

Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju:

 • za višegodišnje nasade voćarskih i vinogradarskih kultura- 2 (dvije) godine,
 • za višegodišnje nasade aromatičnog, ljekovitog, začinskog bilja i bobičastog voća- 1 (jednu) godinu,
 • za proizvodnju povrća u zaštićenom i na otvorenom prostoru - 1 (jednu) godine.

Po isteku vremenskog razdoblja iz stavka 2. ovog članka koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade sukladno stavku 1.ovog članka.

IV Pravo sudjelovanja

Javnom natječaju pod istim uvjetima mogu pristupiti zainteresirane domaće i strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost ili su upisane u Registar poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje djelatnosti na poljoprivrednom zemljištu.

V Opis projekta

Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje.
Planirana poljoprivredna proizvodnja realizirat će se kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje proizvodnje poljoprivrednih kultura na navedenim česticama.

VI Kriteriji odabira najpovoljnije ponude

Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, visina novčanih ulaganja po hektaru, dinamika realizacije gospodarskog programa, utjecaj na povećanje zaposlenosti (broj novih radnih mjesta). Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja - broj bodova 85

Maksimalan broj bodova (85) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 85 pri čemu je :

P= broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(85 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu)

2. Visina novčanih ulaganja po jedinici površine/ha - broj bodova 5

Maksimalan broj bodova (5) će se dodijeliti ponuditelju koji predloži najvišu cijenu ulaganja.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P= Pt / P1 x 5 pri čemu je :

P = broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu ulaganja
P1= najviša cijena koja je ponuđena u ulaganju po jedinici površine/ha
Pt = cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocijene
(5 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu)

3. Dinamika realizacije gospodarskog programa - broj bodova 5

 • realizacija gospodarskog programa više od 4 godine - 1 bod
 • realizacija gospodarskog programa do 4 godine - 2 boda
 • realizacija gospodarskog programa do 3 godine - 3 boda
 • realizacija gospodarskog programa do 2 godine - 4 boda
 • realizacija gospodarskog programa do 1 godine - 5 bodova

4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti - broj bodova 5

 • gospodarski program osigurava do 3 nova radna mjesta - 1 bod
 • gospodarski program osigurava od 4 do 7 novih radnih mjesta - 2 boda
 • gospodarski program osigurava od 8 do 15 novih radnih mjesta - 3 boda
 • gospodarski program osigurava od 16 do 25 novih radnih mjesta - 4 boda
 • gospodarski program osigurava preko 26 novih radnih mjesta - 5 bodova

VII Potrebna dokumentacija

Ponuda mora sadržavati:

 • za fizičke osobe:
  1. Ispunjen prijavni obrazac,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj 1610000171630162 - vrsta prihoda 721119),
  3. Ovjerenu presliku osobne iskaznice,
  4. Potvrda ili rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti,
  5. Uvjerenje o prebivalištu,
  6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
  7. Uvjerenje sa suda da se ne vodi kazneni postupak,
  8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,
  9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih);
  10. Ponuda iznosa koncesijske naknade ne može biti manja od novčanog iznosa sukladno točki 3. ovog Natječaja. (obuhvaćena je točkom VII. stavkom 1. dokumentacije)
 • za pravne osobe:
  1. Ispunjen prijavni obrazac,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom hektaru (uplatiti na depozitni račun općine Ljubuški broj: 1610000171630162 - vrsta prihoda 722611),
  3. Ovjerenu presliku rješenja o registraciji pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
  4. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj registraciji,
  5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,
  6. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
  7. Potvrda suda da odgovorna osoba pravne osobe ponuditelja nije u posljednjih 5 (pet) godina osuđivana zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju gospodarski prekršaji (izdaje nadležni općinski sud),
  8. Kopiju katastarskog plana čestice na koju se ponuda odnosi,
  9. Gospodarski program korištenja zemljišta (opis projekta koji mora sadržavati prosječna ulaganja po jedinici površine/ ha, dinamiku realizacije gospodarskog programa i planirani broj zaposlenih).
  10. Ponuda iznosa koncesijske naknade ne može biti manja od novčanog iznosa sukladno točki 3. ovog Natječaja. (obuhvaćena je točkom VII. stavkom 1. dokumentacije)

Podnesena dokumentacija se ne vraća ponuditeljima.

VIII Jamčevina i troškovi cijepanja parcele i provođenja promjena u katastru

Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije, sukladno čl. 2 Pravilnika o naknadama za rad povjerenstva, iznos jamčevine za natječaj i iznos jamčevine za uredno izvršenje ugovora o koncesiji ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/14), vraća se ponuditelju koji ne dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50% uplaćenih sredstava jamčevine.
Ponuditelj koji dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu, dužan je prije potpisivanja ugovora sukladno tarifnom broju 2, točkama 2.1.1. i 2.8.1. Tarife naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/15), izmiriti troškove cijepanja parcele u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) i troškove provođenja promjena u katastru zemljišta u iznosu od 40,00 KM (slovima: četrdeset konvertibilnih maraka)- uplatu izvršiti u ukupnom iznosu 240,00 KM na depozitni račun općine Ljubuški broj 1610000171630162, vrsta prihoda 722516, te dokaz o uplati predočiti prilikom sklapanja ugovora.

IX Oblik i način izrade ponude

Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju općini Ljubuški, Povjerenstvu za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Zrinskofrankopanska 71, 88320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:

 1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
 2. naznake "Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu u općini Ljubuški" i "Ne otvaraj".

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.
Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za istu koncesiju.
Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Imovinsko-pravnoj službi i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.

X Rok za prijem ponuda

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.
Ponude se primaju do 06. lipnja 2017. godine.
Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 09. lipnja 2017. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI Informacije

Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. br. 039/835-556 ili u prostorijama Odjela imovinsko pravnih i katastarskih poslova općine Ljubuški.

Broj: 02-24-933/17
Ljubuški, 3. svibnja 2017. godine

Općinski načelnik | Nevenko Barbarić

Komentari

Vec se unaprid zna tko ce dobit zemljiste, zalosno al istinito, znam tacno iz pouzdanih izbora, mora se po zakonu objavit, al se vec sve zna.

deder majketi objavi jedno ime i prezime za bilo koji plac kad znaš ili se nemoj nikad više javljat....

Ja sam se prijavio i vec je plac kupljen samo treba proc procidura

Za ovog sto pita da objavim ime Pero Matic, Mirko Gavran, Drago Medic, Petar Luburic, treba li ti jos imena tupko jedan jadni.

Sta ovaj glumi sto pita imene koje kupio, koda je sa marsa pao, pa sve se unaprid zna ko je kupio il dobio na kocesiju placeve, sve ide preko veze, a ovaj gore koda koda zivi na marsu, samo se glupira.

Natječaj za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari