Totalna rasprodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški - Javni natječaj

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1495/16 od 29.07. 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I.

Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni
br.
K.O Novi k.č.br. Stari k.č.br Površina
parcele m2
Početna cijena Jamčevina
KM
1. Cerno 1372/5 7195 79.145,00 7.914,500
2. Cerno 1524/4 5490 54.900,00 5.490,00
3. Cerno 1524/5 6350 63.500,00 6.350,00
4. Hrašljani 394/11 506 2.277,00 1.000,00
5. Hrašljani 394/12 1287 6.435,00 1.000,00
6. Hrašljani 424/22 1200 7.200,00 1.000,00
7. Hrašljani 424/24 1200 7.200,00 1.000,00
8. Hrašljani 424/29 1200 7.200,00 1.000,00
9. Hrašljani 424/72 1274 8.918,00 1.000,00
10. Hrašljani 424/73 1127 7.889,00 1.000,00
11. Hrašljani 424/74 858 6.006,00 1.000,00
12. Hrašljani 468/108 1000 12.000,00 1.200,00
13. Hrašljani 468/109 1000 12.000,00 1.200,00
14. Hrašljani 468/110 1000 12.000,00 1.200,00
15. Hrašljani 468/111 1000 12.000,00 1.200,00
16. Hrašljani 468/112 1000 12.000,00 1.200,00
17. Hrašljani 468/113 1000 12.000,00 1.200,00
18. Hrašljani 561/3 1000 12.000,00 1.200,00
19. Hrašljani 561/6 1000 12.000,00 1.200,00
20. Hrašljani 561/7 974 11.688,00 1.168,00
21. Hrašljani 1176/29 1194 5.373,00 1.000,00
22. Hrašljani 1176/30 1200 5.400,00 1.000,00
23. M.Vrata-Gradska 447/11 825 4.125,00 1.000,00
24. M.Vrata-Gradska 447/13 1057 5.285,00 1.000,00
25. M.Vrata-Gradska 447/14 875 4.375,00 1.000,00
26. M.Vrata-Gradska 447/15 875 4.375,00 1.000,00
27. M.Vrata-Gradska 534/59 500 2.000,00 1.000,00
28. M.Vrata-Gradska 534/63 556 2.224,00 1.000,00
29. M.Vrata-Gradska 534/64 519 2.076,00 1.000,00
30. M.Vrata-Gradska 534/66 864 3.456,00 1.000,00
31. M.Vrata-Gradska 534/67 632 2.528,00 1.000,00
32. M.Vrata-Gradska 534/68 603 2.412,00 1.000,00
33. M.Vrata-Gradska 534/69 847 3.811,50 1.000,00
34. M.Vrata-Gradska 1069/92 1050 5.775,00 1.000,00
35. M.Vrata-Gradska 1069/95 1168 6.424,00 1.000,00
36. M.Vrata-Gradska 1069/116 249 1.245,00 1.000,00
37. M.Vrata-Gradska 1069/121 828 4.140,00 1.000,00
38. Crveni Grm 1847/4 47/333 442 1.768,00 1.000,00
39. Crveni Grm 1901/13 47/357 1000 5.000,00 1.000,00
40. Crveni Grm 1901/14 47/358 1000 5.000,00 1.000,00
41. Stubica 732/7 171/103 2000 6.000,00 1.000,00
42. Stubica 732/8 171/104 2000 6.000,00 1.000,00
43. Stubica 732/11 171/114 1000 3.000,00 1.000,00
44. Stubica 732/12 171/115 1000 3.000,00 1.000,00
45. Zvirići 1152/2 10/483 867 3.468,00 1.000,00
46. Zvirići 1152/3 10/484 788 2.364,00 1.000,00
47. Zvirići 1152/4 10/485 1050 4.200,00 1.000,00
48. Zvirići 1152/5 10/486 726 2.178,00 1.000,00
49. Zvirići 1152/6 10/487 1050 4.200,00 1.000,00
50. Zvirići 1152/7 10/488 889 2.667,00 1.000,00
51. Zvirići 1164/10 10/466 1200 3.600,00 1.000,00
52. Zvirići 1164/12 10/468 1098 3.294,00 1.000,00
53. Zvirići 1186/8 10/482 2100 6.300,00 1.000,00
54. Zvirići 1186/9 10/481 2010 6.030,00 1.000,00
55. Lisice 706/6 288/179 1577 9.462,00 1.000,00
56. Lisice 706/7 288/180 1050 6.300,00 1.000,00
57. Lisice 706/8 288/181 932 4.660,00 1.000,00
58. Lisice 706/9 288/182 940 5.640,00 1.000,00
59. Lisice 706/10 288/183 1365 6.825,00 1.000,00
60. Lisice 706/11 288/184 1206 7.236,00 1.000,00
61. Lisice 706/12 288/185 936 5.616,00 1.000,00
62. Lisice 706/13 288/186 856 5.136,00 1.000,00
63. Hardomilje 406/38 110/1406 2353 7.059,00 1.000,00
64. Hardomilje 406/39 110/1407 2605 7.815,00 1.000,00
65. Hardomilje 714/41 110/1403 1284 3.852,00 1.000,00
66. Hardomilje 714/42 110/1404 1027 3.081,00 1.000,00
67. Hardomilje 714/43 110/1405 601 1.803,00 1.000,00
68. Hardomilje 2198/17 110/1358 1240 6.200,00 1.000,00
69. Hardomilje 2656/11 110/1394 737 3.685,00 1.000,00
70. Bijača 1/12 44/540 3560 17.800,00 1.780,00
71. Bijača 1/13 44/541 1784 8.028,00 1.000,00
72. Bijača 1/14 44/542 2085 9.382,50 1.000,00
73. Bijača 1/15 44/543 2816 12.672,00 1.267,20
74. Bijača 299/4 44/544 1601 4.803,00 1.000,00
75. Humac 2182/42 836/43 203 3.045,00 1.000,00
76. Humac 2182/144 836/153 193 2.895,00 1.000,00
77. Humac 2694/6 678/95 596 1.788,00 1.000,00
78. Vašarovići 1814/2 296/323 329 1.645,00 1.000,00
79. Vašarovići 1814/3 296/324 944 4.720,00 1.000,00

II.

Predmetne nekretnine navedene u tabeli namijenjene su za izgradnju stambenih objekata, osim nekretnina pod red.br.1,2 i 3 koje su predviđene za izgradnju poslovnog objekta.

III.

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 3380002200044268 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

IV.

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V.

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI.

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII.

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII.

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3.) i to kako slijedi:

  • utorak, 30.08.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 1-22 (uključujući i 22.)
  • srijeda, 31.09.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 23-44
  • četvrtak, 01.09.2016. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 45-62
  • petak, 02.09.2016 . godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 63-79

IX.

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški (soba br.4.), Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00. sati.

Nevenko Barbarić | Općinski načelnik

Glas naroda

ma neka prodaju ćaćevinu baanda parazitska

Ovo treba fizički spriječit,to je zamlja svih nas a ne njegova da bi financira predizborne aktivnosti

Tako je prijatelju

Pred izbore se ne bih smjelo prodavati!!!
Bilo to opravdano ili ne?
Sačekat izbore, pa prodaji!!!!
Što je previše, previše je!!!!!!!!!!

tko je patriot glasovaće protiv njega dok je na vlasti ne može mu se ništa osim pisati

ako ovaj barba nastavi vladati
on ce i groblje prodati

Groblje su Parkovi oduzeli Ljubuskom i ono ce se vratiti

Po ovom se vidi Nevenkova panija.U izbornoj gofini sve bi uradio sto nije 12 godina.Naravno da fali para pa se sve prodaje ono što nije prodao založio bankama..Ne smijemo ga pustuti još r godine jer ćemo tada biti na prosjačkom štapu

o ovom barbaricu sve je vec receno ko doda nesto novo kralj je triba ga potrat u listopadu ili ce on sve nas

Rano je Rojs reka KOJE JAMIO JAMIO..

Nevenko se izgubio ovo kako on upravlja općinom je ravno veleizdaji prodaje općinsku zemlju dva mjeseca prije izbora.Općinu je zadužio i generacije će morati ispaštati zbog loših poteza.

nije se on izgubio on sve smisljeno radi niti ce otici jedino ga moremo smijeniti na izborima ili cemo jos cetiri godine kucat po tipkovnici i iseljavati kompletne obitelji

Nevenko odlazi.

Sve treba prodati koji će [ * neprimjereno * ] zemlja u vlasništvu Opčine. Što Općina sadi cmilje ili duhan na njemu ili nešto slično neka ljudi grade kuće zašto ne u čemu je problem samo problem vidim u tome novcu gdje će se usmjeriti..to je problem

Još unovčiti što se može, zna se, nećemo kad budemo u ćuzi. Mora se osigurati sebe i rodbinu za crne dane a doći će, doći će to je sigurno, bili ili ne bili na vlasti.

Pa to i jest pitanje gdje će se taj novac pred izbore utrošiti, a prodavati da ljudi grade i sade to je uredu.

pitanje je jeli zemlja općinska. Neki pravnici kažu da je zemlja u vlasništvu Županije. Kada jednom dođe do revizije o prodaji zemljišta,a doći će sigurno jer prodaje se budućnost djece i unuka, oni koji kupe mogu imati probleme..

Ljubuškim vlada mafija na čelu s Nevenkom Barbarićem i pomagačima i zaštitom iz Ljubuške policije.Ajmo SIPA hapsi ove drpislaviće.

sto bi sipa nas spasavala kad smo mi nikogovici koji nismo u ovih 26 godina razrijesili ubojstva hrvata od strane hrvata pljacke u pretvorbi i privatizaciji cak smo kolovodje izabrali da nas predstavljaju

Dabogda vam malo bilo,, kasta na vlasti,neće vam doteć!

hovno od čovika kaki gradonačelnik. je si li bija na janjetini na zviričin

Totalna rasprodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški - Javni natječaj
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari