Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

ljubuski.info

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-05-1832/15 od 05. 10. 2015. godine, Općinski načelnik raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

K.O Novi k.č.br. Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1. Crveni Grm 1901/13 47/357 1000 5.000,00 1.000,00
2. Crveni Grm 1901/14 47/358 1000 5.000,00 1.000,00
3. Hardomilje 714/37 110/1388 844 4.220,00 1.000,00
4. Hardomilje 714/36 110/1387 1058 5.290,00 1.000,00
5. Hardomilje 714/35 110/1386 1200 6.000,00 1.000,00
6. Hardomilje 714/34 110/1385 1050 5.250,00 1.000,00
7. Hardomilje 406/35 110/1378 2980 17.880,00 1.788,00
8. Hardomilje 406/34 110/1377 1815 9.075,00 1.000,00
9. Hardomilje 406/33 110/1376 1595 11.165,00 1.116,50
10. Hardomilje 406/32 110/1375 1216 4.256,00 1.000,00
11. Hardomilje 406/27 110/1370 1499 4.497,00 1.000,00
12. Hrašljani 561/2 561/2 1200 27.000,00 2.700,00
13. Hrašljani 468/43 468/43 866 23.382,00 2.338,20
14. Hrašljani 468/42 468/42 866 23.382,00 2.338,20
15. Hrašljani 468/41 468/41 866 23.382,00 2.338,20
16. Hrašljani 468/40 468/40 1259 33.993,00 3.399,30
17. Hrašljani 468/39 468/39 1162 34.860,00 3.486,00
18. Hrašljani 468/45 468/45 300 3.600,00 1.000,00
19. MostarskaVrata-Gradska 534/68 534/68 603 2.412,00 1.000,00
20. MostarskaVrata-Gradska 534/67 534/67 632 2.528,00 1.000,00
21. MostarskaVrata-Gradska 534/66 534/66 864 3.456,00 1.000,00
22. MostarskaVrataGradska 534/64 534/64 519 2.076,00 1.000,00
23. MostarskaVrata-Gradska 534/63 534/63 556 2.224,00 1.000,00
24. MostarskaVrata-Grad. 534/62 534/62 563 2.252,00 1.000,00
25. MostarskaVrata-Gradska 534/61 534/61 800 3.200,00 1.000,00
26. MostarskaVrata-Gradska 534/59 534/59 500 2.000,00 1.000,00
27. MostarskaVrata-Gradska 976/2 976/2 1600 4.800,00 1.000,00
28. Proboj Gornji 940/3 7/222 k.o.Proboj 2000 6.000,00 1.000,00
29. Proboj Gornji 1073/3 7/215 k.o.Proboj 2386 9.544,00 1.000,00
30. Proboj Gornji 1073/4 7/216 k.o.Proboj 2366 9.464,00 1.000,00
31. Proboj Gornji 1073/5 7/217 k.o.Proboj 1314 4.599,00 1.000,00
32. Proboj Gornji 1073/6 7/218 k.o.Proboj 1529 5.351,50 1.000,00
33. Proboj Gornji 1073/7 7/219 k.o.Proboj 1020 3.570,00 1.000,00
34. Proboj Gornji 1073/8 7/220 k.o.Proboj 1896 7.584,00 1.000,00
35. Stubica 732/8 171/104 2000 6.000,00 1.000,00
36. Stubica 732/7 171/103 2000 6.000,00 1.000,00
37. Bijača 1/4 44/522 1111 3.333,00 1.000,00
38. Bijača 1/5 44/527 753 2.259,00 1.000,00
39. Bijača 1/6 44/533 2377 7.131,00 1.000,00
40. Bijača 1/7 44/534 305 915,00 915,00
41. Bijača 1157/6 44/528 1887 5.661,00 1.000,00
42. Bijača 1157/7 44/529 1998 5.994,00 1.000,00
43. Bijača 1157/8 44/530 2000 6.000,00 1.000,00
44. Bijača 1157/9 44/531 2400 7.200,00 1.000,00
45. Bijača 1157/10 44/532 1929 5.787,00 1.000,00
46. Cerno 1524/5 1524/5 6350 63.500,00 6.350,00
47. Cerno 8/42 8/42 2000 6.000,00 1.000,00
48. Cerno 113/4 113/4 466 1.398,00 1.000,00
49. M.Vrata-Gradska 447/11 447/11 825 4.125,00 1.000,00
50. M.Vrata -Gradska 447/12 447/12 937 4.685,00 1.000,00
51. M.Vrata-Gradska 447/14 447/14 875 4.375,00 1.000,00
52. M.Vrata-Gradska 447/15 447/15 875 4.375,00 1.000,00
53. M.Vrata-Gradska 795/3 795/3 595 2.677,50 1.000,00
54. M.Vrata-Gradska 795/4 795/4 627 3.135,00 1.000,00
55. M.Vrata-Gradska 795/5 795/5 600 3.000,00 1.000,00
56. M.Vrata-Gradska 795/6 795/6 771 3.855,00 1.000,00
57. Hrašljani 14/32 14/32 4085 22.467,50 2.246,75
58. Hrašljani 1176/29 1176/29 1194 5.373,00 1.000,00
59. Hrašljani 1176/30 1176/30 1200 5.400,00 1.000,00
60. Hrašljani 1176/31 1176/31 1200 5.400,00 1.000,00
61. Crveni Grm 3950/22 741/331 407 1.221,00 1.000,00
62. Stubica 732/7 171/103 2000 6.000,00 1.000,00
63. Stubica 732/8 171/104 2000 6.000,00 1.000,00
64. Lisice 706/5 288/176 1835 11.010,00 1.010,00
65. Lisice 731/3 288/177 519 3.633,00 1.000,00
66. Hardomilje 714/21 110/1270 935 4.675,00 1.000,00
67. Hardomilje 714/22 110/1269 750 3.750,00 1.000,00
68. Hardomilje 1063/4 110/1230 1280 3.840,00 1.000,00
69. Hardomilje 1063/5 110/1229 1443 4.329,00 1.000,00
70. Hardomilje 1063/7 110/1227 1326 3.978,00 1.000,00
71. Hardomilje 1063/9 110/1225 1281 3.843,00 1.000,00
72. Hardomilje 1968/2 110/1216 1183 6.506,50 1.000,00
73. Hardomilje 1968/3 110/1217 831 4.570,50 1.000,00
74. Hardomilje 1968/4 110/1218 829 4.559,50 1.000,00
75. Hardomilje 1968/5 110/1219 784 4.312,00 1.000,00
76. Hardomilje 1968/6 110/1220 1221 6.715,50 1.000,00
77. Zvirići 1164/10 10/466 1200 3.600,00 1.000,00
78. Zvirići 1164/11 10/467 1098 3.294,00 1.000,00
79. Zvirići 1164/12 10/468 1098 3.294,00 1.000,00
80. Zvirići 791/7 10/470 274 1.370,00 1.000,00
81. Zvirići 791/8 10/471 496 2.480,00 1.000,00

II

Predmetne nekretnine navedene u tabeli namijenjene su za izgradnju stambenih objekata, osim nekretnine pod red.br.46. i 57. predviđene za izgradnju poslovnog objekta.

III

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 3380002200044268 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____," vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

IV

Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V

Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI

Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija,dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII

Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII

Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

  • utorak, 03.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 1-27 (uključujući i 27.)
  • srijeda, 04.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 28-48
  • četvrtak, 05.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 49-65
  • petak, 06.11.2015. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 66-81

IX

Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški (soba br.4.), Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

Glas naroda

Još malo pa nestalo, ko nudi više, daj šta daš, samo da je nama dobro. Zna se kradese. Završimo započeto, nije još puno ostalo.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški
Napomena:

Stavovi iznešeni u komentarima nisu stavovi uredništva.

Sve neprimjerene komentare ćemo načelno ukloniti. Ukoliko isto propustimo javite nam se putem kontakt obrasca ili e-pošte info[at]ljubuski.info

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Odnos vlasti prema istinskim braniteljima Zaboravljeni branitelj br.690
ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari