Obavijest o upisu učenika u prve razrede srednjih škola

upis

Temeljem članka 53. i 54. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 6/04, 8/04, 8/08, 10/08, 11/12, 6/13 i 23/14), i članka 25. Zakona o srednjem strukovnom obrazovanju i obuci ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 22/13) ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa donosi

Odluku o upisu učenika u prve (i.) razrede srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini

I
U prvi (I.) razred srednje škole upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.
Upit će se vršiti u dva upisna roka i tri upisna kruga kako slijedi:

A) Rokovi

I Ljetni upisni rok

Prvi upisni krug:

 • Prijava učenika za upis 22. i 23. lipnja 2015. godine, a za glazbene i druge škole sa posebnom provjerom sposobnosti 24. lipnja 2015. godine od 8-14 sati;
 • Objava rezultata (rang-liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 25. lipnja 2015. godine do 8 sati;
 • Upis učenika 26. lipnja 2015. godine od 8-12 sati.

Drugi upisni krug:

 • Prijava učenika na nepopunjena mjesta vršit će se 29. lipnja 2015. godine od 8-12 sati;
 • Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 1. srpnja 2015. godine do 8 sati.
 • Upisi učenika nakon drugog upisnog kruga obavit će se 2. srpnja 2015. godine od 8-12 sati.

II Jesenski upisni rok

Treći upisni krug:

 • Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 14. kolovoza 2015. godine;
 • Prijava učenika u škole s nepopunjenim mjestima 24. kolovoza 2015. godine od 8-12 sati;
 • Objava rezultata primljenih učenika, najkasnije 25. kolovoza 2015. godine do 12 sati;
 • Upis učenika je 26. kolovoza 2015. godine od 8 do 12 sati.

Potreban broj bodova za upis učenika u četverogodišnja zanimanja je određen na sljedeći način:

 • u gimnazije mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 45 bodova
 • u građevinske tehničare i agro-turističke tehničare mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 36 bodova
 • u ostala četverogodišnja zanimanja mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda
 • djeca poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata te djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Učenik se u svakome upisnom roku može natjecati samo u jednoj školi, odnosno vrsti programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis u glazbeni ili likovni program na temelju ovjerenih preslika dokumenata, ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Na natječaj za upis učenik prilaže:

 • a) prijavu za natječaj
 • b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
 • c) svjedodžbu o završenom šestom (VI), sedmom (VII) i osmom (VIII) razredu osnovne škole
 • d) rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju)
 • e) mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike sa zdravstvenim teškoćama - invalide učenike)
 • f) potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70 %)
 • g) priznanja po osnovi natjecanja.

II

Izbor učenika za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.

Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:

 • opći uspjeh u VII i VIII razredu osnovne škole,
 • uspjeh iz relevantnih predmeta u VII i VIII razredu osnovne škole.

Rang lista učenika dobiva se zbrajanjem školskih ocjena. Najveći mogući broj bodova za gimnazije, tehničke i srodne četverogodišnje škole je 60 (odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz pet relevantnih predmeta u VII i VIII razredu), a najmanje 24 boda (svih 12 ocjena dovoljan).

Najveći mogući broj bodova u trogodišnjim programima je 50 (odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz četiri relevantna predmeta u VII. I VIII. razredu), a najmanje 20 bodova (svih 10 ocjena dovoljan).

Ukoliko dva ili više učenika imaju jednak zbroj ocjena, prednost ima učenik s boljim uspjehom iz jednog ili dva najvažnija predmeta za odgovarajuću vrstu škole, odnosno programa. Za dalju diferencijaciju učenika, škola mora izraziti opći uspjeh u VII i VIII razredu u decimalama, a zatim kad i to ne daje rezultat, vrednovati i uspjeh VI razreda osnovne škole.

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole, upisuje se izravno.

Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i vještina iz relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

 • za 5 bodova - ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,
 • za 3 boda - ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje (bez obzira na postignuto mjesto).

Pod natjecanjem iz znanja i vještina koja se vrednuju za upis u srednje škole smatraju se sva natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih učenika, u pravilu završnih razreda osnovne škole (od razreda, škole, općine, regije do državne razine) i to pod nadzorom stručnih povjerenstava verificiranih od Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa. Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

U slučajevima koji nisu utvrđeni, odluku donosi ravnatelj škole.

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole odnosno programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima. Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.

Učenici koji su sedmi i osmi razred osnovne škole završili u inozemstvu, odnosno jedan od ta dva razreda, natječu se za upis u srednju školu temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa. Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis u srednju školu, za taj se predmet uzima ocjena općeg uspjeha učenika.

Ukoliko učenik ne može na vrijeme obaviti nostrifikaciju svjedodžbi stečenih u inozemstvu, može se natjecati za upis u školu na temelju svjedodžbi stečenih u inozemstvu bez rješenja o nostrifikaciji koje je dužan dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2015. godine.

Učenici strani državljani mogu se upisati u srednju školu uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije koje će srednja škola istaknuti na svojim oglasnim pločama uz obavijest učenicima i roditeljima da prije upisa u školu konzultiraju liječnika, posebice liječnika medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.

Ukoliko se učenik upisuje u program unatoč znanja o postojanju zdravstvene kontraindikacije ili ih nije uvidio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.

Za upis u pojedine programe, škola će, sukladno posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uvjet za upis, i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje.

Izbor učenika za upis u obrtničke škole temelji se na:

 • zdravstvenoj sposobnosti učenika za obavljanje poslova i radnih zadaća koje se dokazuju zdravstvenom svjedodžbom, pribavljenom od liječnika medicine rada, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci,
 • sposobnosti učenika za sagledavanje praktičnih znanja i vještina u programu zanimanja, a utvrđuju se kod obrtnika koji primi učenika na naukovanje ili u obratničkoj školi koja organizira cjelovito obrazovanje iz teoretskih i praktičnih sadržaja nastavnog plana i programa.

Provjeravanje sposobnosti kod obrtnika ili u obrtničkoj školi može se obaviti u osmom razredu ili nakon završenog osnovnog obrazovanja.

Kad se utvrdi da su sposobnosti na zadovoljavajućoj razini, obrtnik ili obrtnička škola sklapa ugovor o naukovanju s učenikom, odnosno njegovim roditeljima ili starateljem. Ugovor se sklapa u 4 istovjetna primjerka, od kojih se jedan odmah, nakon upisa učenika u školi, registrira u ovlaštenoj obrtničkoj udruzi.

Učenik se može, ako želi, na jednoj prijavnici prijaviti za upis u jedan od tri obrtnička programa koji postoje u školi u koju se prijavljuje.

Rang-lista učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha iz VII i VIII razreda osnovne škole te ocjena iz relevantnih predmeta, kao dodatnog kriterija.

Nakon isteka roka za prijavljivanje, škola utvrđuje popis ili rang-listu kandidata za upis u koju ulaze i učenici koji još nisu pribavili ugovor o naukovanju i liječničku svjedodžbu ako su prijavnici priložili ostale potrebite dokumente. Škola odmah u prvom upisnom roku upisuje učenike s rang-liste koji su uz prijavnicu priložili sve potrebite dokumente, a za učenike s rang-liste koji još nemaju ugovor o naukovanju i liječničku svjedodžbu rezervira upisna mjesta dok ne donesu te dokumente, a najkasnije do 1. rujna 2015. godine, pod uvjetom da su im u školi drugi potrebiti dokumenti za upis.

Prednost pri upisu pod jednakim uvjetima, ima dijete obrtnika, koje nastavlja obrazovanje u programu zanimanja u sklopu kojeg roditelj ima organiziran obrt što dokazuje uvjerenjem (potvrdom) od ovlaštenog udruženja obrtnika u obrtu koji obavlja njegov roditelj.

III

B) Elementi za izbor učenika su:

 • Gimnazije:
  • opća gimnazija: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest i zemljopis
 • Tehničke i srodne škole:
  • strojarstvo i promet hrvatski jezik, matematika, fizika, strani jezik, tehnička kultura
  • elektrotehnika: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  • ekonomija i trgovina: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, povijest, zemljopis
  • poljoprivreda hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, tehnička kultura
  • graditeljstvo hrvatski jezik, strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  • farmaceutski tehničar hrvatski jezik, strani jezik, biologija, kemija i fizika
  • medicinski tehničar hrvatski jezik, strani jezik, biologija, kemija i fizika
 • Umjetnički program:
  • glazbena umjetnost:
   1. Učenik koji je završio glazbeno obrazovanje ili II pripremni razred srednje škole upisuje se u I razred četverogodišnjeg, srednjoškolskog glazbenog programa nakon uspješno položenog klasifikacijskog ispita po određenim kriterijima (dobro poznavanje temeljne glazbene struke i solfeggia te bodovanje odgovarajućih ocjena iz prethodnih razreda glazbene škole). Za upis glazbeno-teorijskog programa za solfeggio je potrebno i određeno znanje iz sviranja glasovira. Prednost imaju kandidati s boljim prosjekom bodova.
   2. Učenik koji nije pohađao osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole, nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbene memorije i ritma. Za upis u pripremne razrede nije potrebno imati završenu općeobrazovnu osnovnu školu.
 • Industrijske i srodne škole:(u trajanju od 3 godine)
  • strojarstvo: hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  • elektrotehnika: hrvatski jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
  • ekonomija i trgovina: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, zemljopis
  • klesar: hrvatski jezik, strani jezik, matematika, tehnička kultura
  • kuhar: hrvatski jezik, strani jezik, povjest, kemija
  • konobar: hrvatski jezik, strani jezik, povjest, kemija,
  • frizer: hrvatski jezik, biologoja, kemija, likovna kultura
 • Obrtničke škole:
  • a) strojarstvo, strojarska energetika, mehanika, metalurgija i elektronika: matematika, fizika, tehnička kultura

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni predmeti su presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Planirani broj učenika za upis umanjiti će se za broj učenika koji će eventualno ponavljati prvi razred.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

U planiranom broju učenika za upis su i učenici koji imaju pravo ponoviti prvi (I) razred.

Detalji o rokovima i kriterijima za upis učenika objavljeni su u "Večernjem listu" 2015. godine) a biti će objavljeni u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke" te istaknuti na oglasnim pločama škole.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari