Ponovni javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja Općine Ljubuški

zgrada

Na temelju članka 24. i 25.Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07 i 17/11), Općinski načelnik poništava javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški broj: 02-05-2405/13 od 23.12.2013. godine, objavljen na oglasnoj ploči općine Ljubuški 30.12.2013. godine, Narodnim novinama Ž ZH, broj 22 od 30.12.2013. godine i Večernjem listu od 30.12.2013. godine i raspisuje

Ponovni javni natječaj

za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški
i

Javni natječaj

za imenovanje zamjenika Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški

I. Objavljuje se ponovni Javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Ljubuški jedan (1) izvršitelj i javni natječaj za imenovanje zamjenika Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški jedan (1) izvršitelj.

Opis pozicija:
A. Općinski pravobranitelj u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina obavlja osnivačka prava.
Općinski pravobranitelj može zastupati i pravne osobe koje osniva općina i koje se financiraju iz proračuna općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.
Pravobranitelj pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07 i 17/11) u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

B. Zamjenik Općinskog pravobranitelja zamjenjuje Općinskog pravobranitelja u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti sa svim ovlastima i odgovornostima. Osigurava zakonitost, pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost obavljanja poslova i zadataka u izočnosti Općinskog pravobranitelja. Obavljanje i drugih poslova po nalogu Općinskog pravobranitelja. Vodi službene evidencije poslove uredskog poslovanja i arhiviranja predmeta i akata, rad na računaru, planiranje i nabavka materijala za potrebe rada Pravobraniteljstva i drugi operativno tehnički poslovi.

II. Uvjeti I. A. i B.

Kandidati za imenovanje na dužnost Općinskog pravobranitelja i zamjenika Općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:
da su državljani Bosne i Hercegovine,
da su stariji od 18 godina,
da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandidiraju.
Pored općih uvjeta, kandidati za Općinskog pravobranitelja i zamjenika Općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • da su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom,
 • da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno 5 godina na drugim pravnim poslovima,
 • da imaju iskazane stručne i radne sposobnosti.

Općinski pravobranitelj se imenuje na vrijeme od 6 godine i može bili ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.
Zamjenik Općinskog pravobranitelja imenuje se bez ograničenja trajanja mandata.

III. Potrebiti dokumenti (I. A. i B.)

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, adresu i kontakt telefon i naznaka na koju se poziciju kandidira,
 • dokaz o školskoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu poslije položenog pravosudnog ispita i na kojim poslovima,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za kazneno djelo, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerenu izjavu da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana, računajući od dana posljednje objave Natječaja.

Natječaj će se objaviti u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije i oglasnoj ploči Općine Ljubuški i službenoj stranici Općine.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
Općinski načelnik Ljubuški
Ul. Zrinsko-frankopanska 71.
88320 Ljubuški
s naznakom
"Prijava za ponovni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja Općine Ljubuški i javni natječaj za imenovanje zamjenika Općinskog pravobranitelja Općine Ljubuški"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari

mailto