Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

zgrada

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1660/14 od 12. 9. 2014. godine, Općinski načelnik Ljubuški raspisuje

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Crveni Grm

1901/14

47/358

1000

5.000,00

1.000,00

2.

Crveni Grm

1901/13

47/357

1000

5.000,00

1.000,00

3.

Hardomilje

714/37

110/1388

844

4.220,00

1.000,00

4.

Hardomilje

714/36

110/1387

1058

5.290,00

1.000,00

5.

Hardomilje

714/35

110/1386

1200

6.000,00

1.000,00

6.

Hardomilje

714/34

110/1385

1050

5.250,00

1.000,00

7.

Hardomilje

406/35

110/1378

2980

17.880,00

1.788,00

8.

Hardomilje

406/34

110/1377

1815

9.075,00

1.000,00

9.

Hardomilje

406/33

110/1376

1595

11.165,00

1.116,50

10.

Hardomilje

406/32

110/1375

1216

4.256,00

1.000,00

11.

Hardomilje

406/31

110/1374

1518

5.313,00

1.000,00

12.

Hardomilje

406/30

110/1373

1649

5.771,50

1.000,00

13.

Hardomilje

406/28

110/1371

3003

9.009,00

1.000,00

14.

Hardomilje

406/27

110/1370

1499

4.497,00

1.000,00

15.

Hrašljani i Humac

491/8 i

2226/96

 

355/813

 

851

27.868,50

2.786,85

16.

Hrašljani

561/2

561/2

1200

27.000,00

2.700,00

17.

Hrašljani

468/43

468/43

866

23.382,00

2.338,20

18.

Hrašljani

468/42

468/42

866

23.382,00

2.338,20

19.

Hrašljani

468/41

468/41

866

23.382

2.338,20

20.

Hrašljani

468/40

468/40

1259

33.993,00

3.399,30

21.

Hrašljani

468/39

468/39

1162

34.860,00

3.486,00

22.

Lisice

741/2

288/173

1178

8.246,00

1.000,00

23.

Miletina

1405/13

1/1519 k.o.Međugorje

1024

6.656,00

1.000,00

24.

Miletina

1405/8

1/1518 k.o.Međugorje

633

4.114,50

1.000,00

25.

Miletina

1405/7

1/1517 k.o. Međugorje

735

4.777,50

1.000,00

26.

Mostarska Vrata-Gradska

447/11

447/11

825

4.125,00

1.000,00

27.

Mostarska Vrata-Gradska

447/12

447/12

937

4.685,00

1.000,00

28.

Mostarska Vrata-Gradska

534/68

534/68

603

2.412,00

1.000,00

29.

Mostarska Vrata-Gradska

534/67

534/67

632

2.528,00

1.000,00

30.

Mostarska Vrata-Gradska

534/66

534/66

864

3.456,00

1.000,00

31.

Mostarska Vrata-Gradska

534/65

534/65

580

2.320,00

1.000,00

32.

MostarskaVrata-Gradska

534/64

534/64

519

2.076,00

1.000,00

33.

MostarskaVrata-Gradska

534/63

534/63

556

2.224,00

1.000,00

34.

MostarskaVrata-Gradska

534/62

534/62

563

2.252,00

1.000,00

35.

MostarskaVrata-Gradska

534/61

534/61

800

3.200,00

1.000,00

36.

MostarskaVrata-Gradska

534/59

534/59

500

2.000,00

1.000,00

37.

MostarskaVrata-Gradska

976/2

976/2

1600

4.800,00

1.000,00

38.

MostarskaVrata-Gradska

1069/120

1069/120

1336

6.680,00

1.000,00

39.

MostarskaVrata-Gradska

534/32

534/32

600

3.600,00

1.000,00

40.

Proboj Gornji

940/3

7/222 k.o.Proboj

2000

6.000,00

1.000,00

41.

Proboj Gornji

1073/3

7/215 k.o.Proboj

2386

9.544,00

1.000,00

42.

Proboj Gornji

1073/4

7/216 k.o.Proboj

2366

9.464,00

1.000,00

43.

Proboj Gornji

1073/5

7/217 k.o.Proboj

1314

4.599,00

1.000,00

44.

Proboj Gornji

1073/6

7/218 k.o.Proboj

1529

5.351,50

1.000,00

45.

Proboj Gornji

1073/7

7/219 k.o.Proboj

1020

3.570,00

1.000,00

46.

Proboj Gornji

1073/8

7/220 k.o.Proboj

1896

7.584,00

1.000,00

47.

Proboj Gornji

593/2

7/221 k.o.Proboj

300

900,00

900,00

48.

Stubica

732/8

171/104

2000

6.000,00

1.000,00

49.

Stubica

732/7

171/103

2000

6.000,00

1.000,00

50.

Vojnići-Dole

3647/7

805/576 k.o.Klobuk

1368

3.420,00

1.000,00

51.

Zvirići

1164/9

10/465

1200

3.600,00

1.000,00

52.

Zvirići

1164/10

10/466

1200

3.600,00

1.000,00

53.

Zvirići

1164/11

10/467

1098

3.294,00

1.000,00

54.

Zvirići

1164/12

10/468

1098

3.294,00

1.000,00

55.

Zvirići

1164/13

10/469

1098

3.294,00

1.000,00

56.

Hrašljani

14/26

14/26

10000

55.000,00

5.500,00

57.

Hrašljani

14/43

14/43

3964

21.802,00

2.180,20

58.

Crveni Grm

3950/23

47/359

402

1.206,00

1.000,00

59.

Grab I.

1761/2

499/104k.o.Grab

80

640,00

640,00

Redni

br.

K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

60.

Hardomilje

406/29

110/1372

474

1.422,00

1.000,00

61.

Hrašljani

468/45

468/45

300

3.600,00

1.000,00

62.

Hrašljani

491/21

491/21

233

1.165,00

1.000,00

63.

Ljubuški

3593/21

3593/21

374

5.984,00

1.000,00

64.

Ljubuški

3593/23

3593/23

315

5.040,00

1.000,00

65.

Ljubuški

3732/2

3732/2

300

2.700,00

1.000,00

66.

Ljubuški

2033/31

2033/31

134

2.278,00

1.000,00

67.

Ljubuški

2033/32

2033/32

1247

33.669,00

3.366,90

68.

Mostarska Vrata-Gradska

534/60

534/60

474

2.133,00

1.000,00

69.

Mostarska Vrata-Gradska

1069/119

1069/119

519

2.595,00

1.000,00

70.

Studenci

192/92

423/797

227

1.135,00

1.000,00

II. Predmetne nekretnine navedene u tabeli od red. br. 1-55 namijenjene su za izgradnju stambenih objekata,

pod rednim brojem 56. i 57. za izgradnju poslovnih objekata, a preostale nekretnine od 58-70 za proširenje građevnih lokacija.

III. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manje od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 3380002200044268 sa naznakom "Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta, vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

IV. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

V. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VI. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija,dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VII. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VIII. Licitacija će se održati u dvorani za sastanke Općine Ljubuški II. kat (soba br.12) i to kako slijedi:

  • petak, 10.10.2014. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 1-21 (uključujući i 21.)
  • ponedjeljak. 13.10.2014. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 22-25
  • utorak,14.10.2014. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 26-47
  • srijeda, 15.10.2014. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 48-59
  • četvrtak, 16.10.2014. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 59-70

IXPostupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški (soba br.4.), Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

Općinski načelnik Nevenko Barbarić

Komentari

Ode sve na bubanj

--
Sasvim drugi par cipela

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari