Zašto Vlada ZHŽ javne nabavke provodi mimo zakona?

ljubuski.info

Rashodovna strana proračuna ZHŽ ima velike odlive, a da ne postoje nikakve kontrole, niti Vlada i ministri pokazuju bilo kakvu brigu da se stanje promijeni i odgovorno krene u restrukturiranje javnih financija.

Ured za reviziju u svom izvještaju je naznačio za gotovo sva ministarstva način kako se javne nabavke provode, naravno mimo zakonom predviđene procedure. Ovo je jedan od jako važnih pitanja u funkcioniranju potrošnje javnih financija pa čitateljima podastiremo zvanične podatke. Dva najgora ministarstva su MUP i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša.

Opći podaci

Izdaci za nabavu stalnih sredstava iskazani su u iznosu od 681.098 KM i manji su u odnosu na

prethodnu godinu za 47.437 ili 6,5 %. Izdaci se odnose na nabavu opreme 425.573 KM, studije izvodljivosti 70.032 KM i rekonstrukciju i investiciono održavanje 185.493KM.

Kao i prethodne godine, sredstva su utrošena mimo danih ovlaštenja, jer za nabavu stalnih sredstava nisu doneseni programi utroška, čime nije postupano sukladno članku 25. Zakona o izvršavanju proračuna Županije kojim je definirano da iste odobrava Vlada na prijedlog proračunskih korisnika.

Korisnici su provodili postupke nabavi bez donesenog plana nabavi stalnih sredstava sa jasno i precizno utvrđenim vrstama, količinama i vrijednostima svih predmeta nabave i postupaka koje će provoditi.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Revizijom smo utvrdili da je kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša u provedenom otvorenom postupku LOT: 1 zamjena postojećih otvora i izrada fasade na objektu (zgrada Vlade) kao najpovoljniji izvođač radova izabran je „Hering“ d.d. Široki Brijeg, (iako je bio drugi po kriteriju najniže cijene), sa kojim je 05.12.2012. godine zaključen ugovor u vrijednosti od 146.012 KM.

Prilikom izbora izvođača radova odlučujući kriterij u odnosu na dobavljača sa najnižom ponuđenom cijenom je bio najkraći rok realizacije i to 28 kalendarskih dana od zaključenja ugovora, koji prilikom realizacije nije poštovan.

Prema ponuđenom i ugovorenom roku „Hering“ d.d nije postupio te je radove realizirao tek 17.07.2013. godine, čime nije poštovao navedeni kriterij zbog čega je i ocijenjen kao najpovoljniji, nije postupio sukladno točki V Ugovora o izvođenju radova, a Ministarstvo nije postupilo sukladno točki VI Ugovora, te za razdoblje čak više od 7 mjeseci nije zaračunalo penale za svaki dan kašnjenja (od 0,1% a ne više od 5%) od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Također, „Hering“ d.d je odstupio od ugovorene vrijednosti, te je radove realizirao u iznosu 209.403 KM, što je više za 63.391 KM, za što nije dana pismena suglasnost naručitelja (Ugovornog organa) kako je predviđeno člankom u točki VI Ugovora o izvođenju radova, a niti je za naknadne radove zaključen Aneks ugovora.

Prethodno navedenim, „Hering“ d.d je postupio suprotno članku 39. točka 3) Zakona o javnim nabavama BiH i u predmjeru

radova 5. Fasaderski radovi izvršio izmjene, što je konstatirao i Nadzorni organ i to: „povećanje količine izvedenih radova zbog odluke o izmjeni načina obrade površine natur betona (povećanje za 266,40 m²) te zbog netočno predviđene količine iz predmjera radova (povećanje za 393,98 m²)“, uslijed čega je i povećana cijena za 30.571 KM i usljed izvedbe naknadnih radova od 32.820 KM.

Skrećemo pažnju da sukladno Zakonu o javnim nabavama nije dozvoljeno nikakvo naknadno

ugovaranje, kojim se mijenja količina i cijena, odnosno odstupa na bilo koji način od onog zbog čega je ponuda izabranog izvođača radova ocijenjena kao najpovoljnija.

Pored navedenog, Ministarstvo prostornog uređenja u konkretnom slučaju nije provelo postupak nabave za tehnički nadzor koji je nadzirao „Triel“ d.o.o Posušje u iznosu 4.188 KM, kao i za LOT 2. Zamjena kotlovnice na zgradi 503 KM a nabava realizirana po ugovoru koji je zaključila Vlada još u 2008. godini.

Kod istog Ministarstva na poziciji studije izvodljivosti iskazano je 70.032 KM, od čega se na usluge nadogradnje web aplikacije (izradu modela podataka za bazu javnih objekata, javnih površina, statističkih podataka i GIS sustava) odnosi 58.032 KM i na usluge održavanja web-gis sustava 12.000 KM. Proračunom za 2013. godinu na poziciji studije izvodljivosti je planirano 150.000 KM, bez obrazloženje za koje namjene se planira utrošiti, a niti je donesen Plan nabavki.

Također, dio iskazanih nabava od 12.000 KM se odnosi na tekuće održavanje (3.000 KM mjesečno), a ne na kapitalne izdatke.

MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova je u svibnju 2013. godine pokrenulo 4 konkurentska zahtjeva bez objave za nabavu kompjutorske opreme (aplikativno rješenje za policijske evidencije 58.264 KM; tehničko rješenje za NOC 57.624 KM; opremu za sustav tehničke zaštite 57.958 KM i informatičku opremu 57.597 KM). Nakon provedenih postupaka zaključeni su ugovori u ukupnoj vrijednosti od 231.443 KM.

Međutim, na poziciji izdataka za nabavu kompjutorske opreme tri nabave su evidentirane, a nije iskazana nabava od 57.958 KM (oprema za sustav tehničke zaštite), iako je ista izvršena u 2013. godini. Pored navedenog, ističemo da su dva ponuđača upućena sva 4 zahtjeva za nabavu i isti su učestvovali sa ponudama u sva 4 postupka.

Zbog čega nabava nije provedena sukladno članku 6. Zakona o javnim nabavama BiH, kojim nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka, jer se u ovom slučaju radi o nabavi kompjuterske opreme, kao jednog predmeta nabave. Ured za reviziju institucija u FBiH Izvješće o reviziji financijskih izvješća proračuna Zapadnohercegovačke županije za 2013.

Za nabave tekućeg materijala i usluga nisu provedene procedure izbora najpovoljnijeg dobavljača sukladno Zakonu, i to kod MUP-a nabave: lož ulja 43.675 KM, uredski materijal 262.162 KM, gorivo 294.127, servisiranje vozila 138.202 KM, a vršene su od dobavljača sa kojim su istekli ugovori (iz 2007.godine). Tek u listopadu 2013. godine MUP je pokrenuo procedure za nabavu uredskog i tiskarskog materijala, pogonskog goriva, usluga opravki i održavanje vozila. Za nabavu goriva Skupština (12.055 KM), a Vlada (16.549 KM) i lož ulje (255.049 KM) su tek sredinom godine zaključili ugovore a do tada vršili nabave od dobavljača sa kojim su istekli ugovori.

Provoditi postupke nabava, te prilikom izbora najpovoljnijeg dobavljača dosljedno i u potpunosti postupati sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari