Javni poziv za predlaganje programa-projekata kulture radi sufinanciranja

novac

Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o Programu utroška sredstava "Tekući prijenosi za programe kulture" utvrđenih proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2014. godinu, ( "Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br. 9/14), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni poziv

Za predlaganje programa-projekata kulture radi sufinanciranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegoačke za 2014. godinu

Javni poziv se raspisuje za:

 • a) redovitu djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka i redovitu djelatnost udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku;
 • b) programe sustavne zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programe razvoja i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
 • c) izdavanje časopisa i drugih tiskovina u kulturi, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti;
 • č) programe filmske djelatnosti, zaštite filmske baštine i promicanje filmskog stvaralaštva Županije Zapadnohercegovačke u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
 • ć) programe muzejsko-galerijske djelatnosti i programe restauriranja muzejske građe i sustavne zaštite fundusa muzeja i galerija te pripremni radovi za stalne postave programe vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti);
 • d) akcije i manifestacije u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma od posebnog interesa za Županiju Zapadnohercegovačku, multimedijske projekte koji promiču i prezentiraju kulturu Županije Zapadnohercegovačke u zemlji i inozemstvu i programe međunarodne kulturne suradnje;
 • dž) istraživanja u kulturi, interdisciplinarne projekte sa pretežito kulturološkom komponentom;
 • đ) programe koji promiču kulturu mladih, kulturni razvitak osoba s posebnim potrebama, alternativnu kulturu i razvojne programe u kulturi (radionice i seminare);
 • e) programe unaprjeđivanja arhivske djelatnosti i programe informatizacije ustanova u kulturi;
 • f) potporu i otkup vrijednih knjiga i potporu programima školske lektire;
 • g) filmsko stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo i dramsko stvaralaštvo;
 • h) potporu studentskim projektima na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač odnosno suosnivač Županija Zapadnohercegovačka.

Iznos sredstva: Predviđena financijska sredstva u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke, koja su predmet ovog poziva iznose ukupno 57.960,00 KM.

Pravo prijave imaju: samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture, te jedinice lokalne samouprave s područja Županije Zapadnohercegovačke.

Opći uvjeti: Prijedlozi se podnose na obrascima za prijavu s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje, te koja obvezno sadrži prijedlog projekta-programa koji se kandidira za dodjelu sredstava sa specifikacijom troškova. Uz navedeno:

Pravne osobe prilažu:

 1. Rješenje o upisu u registar pravnih osoba,
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) i potvrda o otvaranju transakcijskog računa,
 3. Popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih od Ministarstva za prethodnu godinu.

Fizičke osobe prilažu:

 1. Potvrda o prebivalištu i presliku osobne iskaznice,
 2. Potvrda o otvaranju tekućeg ili transakcijskog računa,
 3. Popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava dobivenih od Ministarstva za prethodnu godinu.

Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga kojim se utvrđuju kulturni programi od interesa za Županiju Zapadnohercegovačku uzima se u obzir: zaštita i očuvanje kulturno povijesnog nasljeđa, kvaliteta programa, dugogodišnji kontinuirani značaj, ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, doprinos promociji i afirmaciji kulture i kulturnog identiteta Županije Zapadnohercegovačke.

Korisnici sredstava obvezni su do kraja tekuće godine dostaviti izvješće Ministarstvu o utrošku doznačenih sredstava i postignutim rezultatima u planiranim aktivnostima u toku naznačenog perioda s dokumentacijom koja dokazuje navedeno u izviješću (račune). Korisnici sredstava koji ne dostave navedeno izvješće s dokumentacijom koja dokazuje navode u izviješću ili ukoliko su sredstva utrošena nenamjenski, nemaju pravo natjecanja za odobravanje sredstava za naredne tri godine. Podnositelji koji u svojim aplikacijama neophodnim za osiguranjem sudjelovanja na Pozivu dostave netočne podatke i ostvare novčana sredstva, dužna su ista sredstva vratiti te nemaju pravo natjecanja na Pozivu za sljedeće tri godine.
Obrasci za prijavu po ovom Pozivu mogu se preuzeti u prostorijama Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Stjepana Radića 37b, ured 119. ili na službenoj Internet stranici Ministarstva www.mozks-zzh.com.

Prijedloge s potrebnom (ovjerenom) dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte adresu: Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke Ul.Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg s naznakom "Javni poziv - kultura", NE OTVARATI!

Javni poziv se objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama i na službenoj web stranici mozks-zzh.com.

Napomena: Nepotpuni, nepravovremeni i prijedlozi podnijeti od strane neovlaštenih osoba neće se uzeti u razmatranje. Krajnji rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana zadnje službene objave ovog poziva.

Poziv objavljen na službenoj stranici ministarstva 22. svibnja 20014. godine

mozks-zzh.com

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Ljubuška vatrena svitanja Krešo Vujević
ljubuski.info
Bacanje prašine u oči Josip Mlakić | bljesak.info
ljubuski.info
Pravda je samo za sirotinju Emir Imamović | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari