Vlada pripremila novi prijedlog sporazuma

sjednica

Vlada ZHŽ je jučer objavila Prijedlog Sporazuma o visini i rokovima isplate bruto plaće i naknada iz osnova materijalnih prava uposlenih u osnovnim školama u ŽZH.

Prijedlog prenosimo u cijelosti:

Županija Zapadnohercegovačka, Vlada Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu (u daljem tekstu: Vlada), koju zastupa predsjednik Zdenko Ćosić, s jedne strane i Nezavisni sindikat uposlenika u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke, kojeg zastupa predsjednica Vesna Ćorluka (u daljem tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su

Sporazum

o visini i rokovima isplate bruto plaće i naknada iz osnova materijalnih prava uposlenih u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

Članak 1.
(1) Vlada i Sindikat su suglasni da se zakašnjela naknada za topli obrok u iznosu od 9,00 (devet) KM po danu, kao i prijevoz u iznosu 0,25 (nulacijelihdvadesetpet) KM po prijeđenom kilometru, isplati do 30. travnja 2014. godine, s tim da maksimalni iznos za prijevoz ne može biti viši od 300,00 (tristo) KM.
(2) Vlada i Sindikat su suglasni da se naknada za regres za 2013. godinu u iznosu od 500,00 (petsto) KM ispati u dva obroka, tako što će prvi dio u iznosu od 400,00 (četiristo) KM biti isplaćen najkasnije do 10. svibnja 2014. godine, a drugi dio u iznosu od 100,00 (sto) KM će se isplatiti skupa s regresom za 2014. godinu čija visina iznosi 200,00 (dvjesto) KM, to jest ukupno 300,00 (tristo) KM do 31. kolovoz 2014. godine.
(3) Vlada i Sindikat su suglasni da naknada za honorarni rad i rad vanjskih suradnika od 5. do 9. mjeseca 2013. godine bude isplaćena do 15. travnja 2014. godine, a naknada za honorarni rad i rad vanjskih suradnika od 10. do 12. mjeseca 2013. godine do 30. svibnja 2014. godine.
(4) Vlada i Sindikat su suglasni da će neisplaćene jubilarne nagrade i razliku po rješenjima za jubilarne naknade i otpremnine iz 2013. godine biti isplaćene po osnovici od 936,25 (devestotridesetšestcijelihdvadesetpet) KM do 30. svibnja 2014. godine.

Članak 2.
(1) Vlada i Sindikat su suglasni da će se trenutno važeća osnovicu za izračun bruto plaće povećati za 5% (pet posto) od 1. siječnja 2014. godine.
(2) Vlada i Sindikati su suglasni da će razlika plaće temeljem ovoga Sporazuma za mjesece siječanj i veljača 2014. godine biti isplaćena najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja istoga.
(3) Vlada i Sindikat su suglasni da će se naknada za topli obrok isplaćivati u visini od 9,00 (devet) KM po radnom danu.
(4) Vlada i Sindikat su suglasni da naknada za troškove prijevoza na posao i s posla iznositi 0,25 (nulacijelihdvadesetpet) KM po prijeđenom kilometru, s tim da maksimalni iznos ne može biti viši od 300,00 (tristo) KM, uz obvezu analize i dogovora o istom, ukoliko dođe do značajnije promjene cijene goriva.
(5) Vlada i Sindikat su suglasni da će se jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za slučaj smrti i bolesti za 2014. godinu isplaćivati po osnovici od 936,25 (devestotridesetšestcijelihdvadesetpet) KM.
(6) Vlada i Sindikat su suglasni da će naknadu za topli obrok i troškove prijevoza za protekli mjesec isplaćivati redovito najkasnije do 15. u mjesecu, a plaću i naknade za honorarni rad za protekli mjesec, redovito najkasnije do 25. u mjesecu.

Članak 3.
(1) Vlada i Sindikati su suglasni da ovim Sporazumom privremeno se stavljaju izvan snage dijelovi važećih Kolektivnih ugovora, koji uređuju materiju koja je uređena ovim Sporazumom i važit će do 31. 12. 2014. godine nakon čega ponovno stupaju na snagu dijelovi Kolektivnih ugovora, koji se ovim Sporazumom privremeno stavljaju izvan snage.
(2) Ostale odredbe važećih Kolektivnih ugovora ostaju na snazi za vrijeme važenja ovog Sporazuma.
(3) O mogućnostima daljnjeg produžavanja trajanja ovog Sporazuma odlučit će obje strane novim sporazumom.

Članak 4.
Sporazumne strane izjavljuj da su ovaj Sporazum zaključile slobodno, bez mane volje, obvezujući se ovaj Sporazum u svemu poštivati.

Članak 5.
U slučaju spora vezanog za ovaj Sporazum stranke će prvenstveno spor rješavati sporazumnim putem, a ako se ne sporazume nadležan je Općinski sud u Širokom Brijegu.

Članak 6.
(1) Ovaj Sporazum sačinjen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih Vlada zadržava četiri primjerka a Sindikat dva primjerka.
(2) Vlada i Sindikat su suglasni da se ovaj Sporazum primjenjuje od 1. siječnja 2014. godine, a objaviti će se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari