Ured za reviziju F BiH rad MUP-a ZHŽ ocijenio neusklađenim sa zakonom

zgrada

Ured za reviziju F BiH u svom izvješću za 2012. godinu kontrolirao je rad Vlade ZHŽ. Iz izvješća izdvajamo ocjene koje se odnose na rad MUP-a ZHŽ, kao ministarstva koje se najviše puta spominje.  Kada se pregleda rad MUP-a u ranijim godinama, te usporedi sa izvješćima u protekle tri godine dolazi se do poražavajućeg rezultata s konstatacijom da se otišlo unatrag. Sadašnji ministar je Zdravko Boras.

Stvorene nove obveze mimo utvrđenih proračunom

"Proračunski korisnici (MUP, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi i Vlada) stvorili su više obveze (prekoračenje) od dozvoljenog Proračuna za 2012. godinu u iznosu od 2.264.512 KM, čime su postupili suprotno članku 4. Zakona o proračunima u FBiH i članku 16. Zakona o izvršenju proračuna Županije za 2012. godinu. Iste nisu evidentirane u knjigovodstvenim evidencijama na poziciji rashoda i izdataka, a niti na poziciji obveza u trenutku nastanka istih, čime nije poštovano načelo modificiranog nastanka događaja, odnosno nisu priznata u momentu nastanka, čime je postupljeno suprotno članu 59. Zakona o proračunima u FBiH."

Putni troškovi

"Putni troškovi realizirani su kod MUP-a 17.677 KM. Visina dnevnica je utvrđena Zaključkom Vlade, koja je izmijenjena u travnju 2012. godine i iznose za putovanja u zemlji 25 KM (bilo 40 KM), za putovanje u susjedne europske zemlje 100 KM (bilo 50 KM), ostale europske zemlje 100 KM i izvaneuropske zemlje 120 KM.

Kao i prethodne godine kod Vlade se ne provodi kontrola i odobravanje troškova službenih putovanja sukladno propisima. Za određen broj obavljenih putovanja u inozemstvo nisu predočeni pozivi ili drugi dokazi o svrsi putovanja niti je podnijeto izvješće o obavljenom putovanju na temelju čega bi se potvrdio povod i svrha putovanja, a samim tim i da su u svim slučajevima obavljena u službene svrhe. Isto nije sukladno Odluci Vlade o naknadama iz osnova materijalnih prava djelatnika kod korisnika proračuna u Županiji kojom je propisano da se izdaci za službeno putovanje priznaju na temelju putnih troškova uz pismeno izvješće koje ovjerava ovlašteni naredbodavac.»

Mobilni telefoni

«Izdatci za mobilni telefon iskazani su u iznosu 82.412 KM od čega se na MUP odnosi 24.032 KM. Isti su veći za 17.834 KM, jer smo utvrdili da nije evidentirana obveza po ispostavljenim računima za period VII- XII 2012. godine. Utvrdili smo da financijsko upravljanje javnim novcem kod MUP-a za ove namjene nije kontrolirano sukladno Odluci o korištenju mobilnih telefona, jer prekoračenja troškova u odnosu na dozvoljeno se ne evidentiraju i ne naplaćuju i ima za posljedicu veće troškove od dozvoljenih.»

Potrošnja goriva

«Izdaci za gorivo za službena vozila iskazani su u iznosu od 543.480 KM što je u odnosu na prethodnu godinu kad su bili 379.715 KM više za 163.765 KM. Jedan od razloga povećanja je evidentiranje obveza iz 2011. godine kod MUP-a u iznosu od 109.654 KM. Ovi izdaci su kod MUP-a 346.355 KM (za 2011. godinu iznosili su 202.000 KM), Vlade 20.714 KM, Ministarstva gospodarstva 25.173 KM, Skupštine 17.847 KM, Ministarstva prosvjete 15.431 KM i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša 12.028 KM.

Utvrđeno je da kod MUP-a nisu evidentirani izdaci tekuće godine u iznosu od 91.826 KM. Nabava goriva tijekom 2012. godine kod MUP-a vršena je od više dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori 2007. godine na period od tri godine odnosno do 2010. godine, dok su Skupština i Ministarstvo prosvjete nabavu goriva vršili od dobavljača „Mepas“ d.o.o. Široki Brijeg sa kojim je zaključen ugovor krajem 2009. godine.

Uvjeti i način korištenja vozila regulirani su Odlukom Vlade o korištenju službenih vozila ali

istom nije detaljno uređen način kontrole korištenja službenih vozila, niti su proračunski korisnici donijeli interne akte i utvrdili normative utroška goriva po vozilu (osim kod MUP-a i Uprave za inspekcijske poslove). Proračunski korisnici ne izdaju putne naloge za upotrebu vozila, niti se sačinjavaju izvješća o korištenju vozila odnosno o pređenoj kilometraži i utrošku goriva po vozilu.»

Održavanje i servisiranje vozila

«Kod MUP-a za održavanje i servisiranje vozila odnosi se 172.749 KM, a servisiranje vozila vršeno je kod dobavljača sa kojim je zaključen ugovor koji je istekao još krajem 2010. godine. Od navedenog perioda nije provedena procedura nabave zbog čega ne možemo potvrditi da je nabava vršena od najpovoljnijeg dobavljača, kao i iznos iskazanih izdataka.»

Reprezentacija

«Izdaci za reprezentaciju iznose 172.208 KM a prethodne godine bili su 153.173 KM. Najveći su kod Skupštine (47.434 KM), Vlade (23.487 KM), MUP-a (29.928 KM) i Ministarstva gospodarstva (12.784 KM). Navedeni izdaci se u značajnom iznosu odnose na ugostiteljske usluge koji u svim slučajevima ne sadrže specifikaciju izvršenih usluga niti je na istim sačinjena zabilješka o povodu nastanka ovih izdatka. U pojedinim slučajevima nabavljani su pokloni za koje nije naveden povod i svrha kupovine. Na razini Županije kao i od strane proračunskih korisnika nisu donesene pisane procedure koje bi definirale pravo, način i visinu utroška ovih sredstava iako smo u ranijim revizijama ukazivali na potrebu uređenja istih. Zbog navedenog ovi izdaci nisu pod kontrolom niti se može potvrditi visina i osnovanost iskazanih izdataka.»

Javne nabavke bez zakonske procedure

«Kod MUP-a za nabavu tekućeg materijala i usluga (uredski materijal, gorivo, servisiranje vozila) u revidiranoj godini nisu provedene procedure izbora najpovoljnijih dobavljača što nije sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH. Nabave su vršene od dobavljača sa kojima su zaključeni ugovori koncem 2007. godine na period od 3 godine, odnosno do 2010. godine. Od navedenog perioda nije provedena procedura nabave zbog čega ne možemo potvrditi da je nabava vršena od najpovoljnijeg dobavljača, kao i iznos iskazanih izdataka po ovom osnovu u iznosu 672.782 KM (uredski i ostali materijal 153.678 KM, gorivo 346.355 KM i održavanje vozila 172.749 KM). Dobavljač kod kojeg je vršeno servisiranje vozila (Unitrade d.o.o. Ljubuški) prema evidenciji Porezne uprave imao je neizmirenih obveza za poreze i doprinose koje na dan 31.12.2012. godine iznose 192.672 KM i da je proveden postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH navedeno bi bilo eliminatorni kriterij za ovog dobavljača.»

 

Ured za reviziju F BiH

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari