Javni natječaj za općinskog pravobranitelja općine Ljubuški

park zgrada

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke"), broj: 13/07 i 17/11, Općinski načelnik, raspisuje

Javni natječaj

za imenovanje Općinskog pravobranitelja općine Ljubuški

I.
Objavljuje se Javni natječaj za imenovanje Općinskog pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu Ljubuški.

II.
Opis pozicije:
Općinsko pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezinih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koja se financiraju iz proračuna općine ili u odnosu na njih općina obavlja osnivačka prava.
Općinsko pravobraniteljstvo može zastupati i pravne osobe koje osniva općina i koje se financiraju iz proračuna općine, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.
Pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07 i 17/11) u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.

III.
Kandidati za imenovanje na dužnost općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandidiraju.

Pored općih uvjeta, kandidati za općinskog pravobranitelja moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

 • da su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom,
 • da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno 5 godina na drugim pravnim poslovima,
 • da imaju iskazane stručne i radne sposobnosti.

IV.
Općinski pravobranitelj se imenuje na vrijeme od 6 godina i može bili ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.

V.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, adresu i kontakt telefon,
 • dokaz o školskoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje da protiv kandidata nije potvrđena optužnica za kazneno djelo, ne starije od 6 mjeseci,
 • ovjerenu izjavu da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima.

VI.
Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana, računajući od dana posljednje objave Natječaja.
Natječaj će se objaviti u Večernjem listu i Narodnim novinama Županije.
Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

VII.
Prijava s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Općinski načelnik Ljubuški
Ul. Zrinsko-frankopanska 71.
88320 Ljubuški

s naznakom
"Prijava za natječaj za imenovanje općinskog pravobranitelja općine Ljubuški"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nevenko Barbarić [ Općinski načelnik ]

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari