Javni natječaj za ravnatelja županijskog Zavoda za poljoprivredu

zgrada

Na temelju članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne upravne i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/13) Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

Javni natječaj

za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja

Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

1. Ravnatelj zavoda za poljoprivredu - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

 • neposredno rukovodi Zavodom
 • potpisuje opće i pojedinačne akte iz nadležnosti Zavoda,
 • predstavlja Zavod pred drugim tijelima i organizacijama,
 • organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda, raspoređuje poslove na uposlenike Zavoda i daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova,
 • osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda,
 • poduzima mjere za unaprjeđenje ustrojstva Zavoda,
 • organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Zavoda,
 • odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima uposlenika iz radnog odnosa u državnoj službi sukladno Zakonu i drugim propisima,
 • donosi propise i druge pojedinačne akte za koje je Zakonom i drugim propisima ovlašten,
 • odlučuje, sukladno propisima, o pravima dužnosnika i odgovornostima djelatnika Zavoda,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada Županije

Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda za poljoprivredu Zapadnohercegovačke, i to:

 • završen prirodno matematički fakultet smjera kemije sa tehnologijom VII stupanj VSS, završen agronomski fakultet VII. stupanj VSS, završen pravni fakultet VII stupanj VSS, ekonomski fakultet VII. stupanj VSS,
 • položen stručni upravni ispit,
 • sedam (7) godina radnog staža u struci,
 • poznavanje rada na računalu.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)

 • Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),
 • Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,
 • Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računalu,
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
 • Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini

Napomena:

Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.

O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provođenje javnih natječaja za popunu rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke sa naznakom za "Javni natječaj za popunu rukovodećeg državnog službenika - ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke".- ne otvaraj, na adresu:ul. Stjepana Radića 37b 88220 Široki Brijeg

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com).

Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-968-2/13-66
Široki Brijeg, 14. studenog 2013.

Vlada ZHŽ

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

ljubuski.info
Kada ovce utihnu Ružica Zeljko
ljubuski.info
Kad Zoki prekuca igricu Igor Božović | bljesak.info
ljubuski.info
Marka po marka - televizija! Zoran Kolobara | hercegovina.info
ljubuski.info
Dobro nam je kakvi smo Boris Čerkuč | bljesak.info

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari