Zdravstvo u minusu 269 milijuna KM

ljubuski.info

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, priopćila je Vlada Federacije BiH nakon sjednice održane u četvrtak u Mostaru.

Zakon uređuje financijsku konsolidaciju javnih zdravstvenih ustanova čiji su osnivači općina, županija, Federacija BiH i jedan ili više županija zajedno, te Federacija, i koje uzastopno u razdoblju od tri godine, a zaključno s 31.12.2016. godine, bilježe negativno poslovanje.

Također, uređuje izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način izmirenja dugovanja po osnovu kojih se vrši financijska konsolidacija, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsku konsolidaciju zdravstvenih ustanova.

Konsolidacija utvrđena ovim zakonom bit će provedena s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, kao i Zakonom o financijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, kao i povećanja kvalitete i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Zakonom su obuhvaćena dugovanja javnih zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za MIO iz i na plaće, doprinosa za zdravstveno osiguranje iz i na plaće, ukoliko nije nastupila zastara naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za slučaj nezaposlenosti iz i na plaće, poreza, isključujući PDV, pruženih komunalnih usluga (struja, voda, plin, grijanje) i ostale komunalne usluge, isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i slično), i neisplaćenih neto plaća zaposlenika.

Vlada navodi kako se dugovanja po osnovu poreza i doprinosa iz i na plaće utvrđena ovim zakonom mogu izmiriti preuzimanjem duga po osnovu neplaćenih doprinosa od strane osnivača javnih zdravstvenih ustanova, jednokratnom uplatom bez kamata i reprogramiranjem duga koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja na rate do 10 godina.

Neizmirene obveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, a nakon isteka zastare po Zakonu o zdravstvenom osiguranju, i to u okviru razdoblja zaključno s 31.12.2016. godine, bit će otpisane u skladu s članom 10. ovog zakona, u slučaju kada zaposlenici dužnika nisu mogli koristiti zdravstvenu zaštitu zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, na način kako je to regulirano ovim zakonom ili su je koristili na teret javne zdravstvene ustanove u kojoj su zaposleni.

Neizmirene obaveze po osnovu doprinosa za MIO moguće je izmiriti preuzimanjem duga od strane osnivača javnih zdravstvenih ustanova, jednokratnom uplatom bez kamata i reprogramiranjem duga u roku od 10 godina, uz mogućnost odgođenog plaćanja i plaćanje dugovanja na rate.

Reprogramiranje duga po osnovu poreza i doprinosa obveza je Poreske uprave Federacije BiH u skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi FBiH, kao i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

Ovim zakonom je predviđeno da se sredstva za financijsku konsolidaciju sveučilišno-kliničkih bolnica osiguravaju u federalnom proračunu, na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom, dok će sanacija gubitaka javnih zdravstvenih ustanova kojima su osnivači županije i općine, provesti nadležni organi županija i općina, a županijske skupštine i općinska vijeća će osigurati potrebne procedure odobravanja sredstava za sanaciju gubitaka javnih zdravstvenih ustanova, ukoliko se to pokaže nužnim za njihovo nesmetano poslovanje.

FB

Politika

Ljudi

Kolumne

Gospodarstvo

Šport

Priroda

Audio/Video

Posljednji komentari